Rights Issue 2024

Dignitana’s rights issue fully subscribed (English)

Dignitanas företrädesemission fulltecknad (Svenska)


Investor Information

Subscription period 18 March – 2 April 2024

Investor Information Dignitana AB

Invitation to subscribe for shares. Subscription period 18 March – 2 April 2024


Extraordinary General Meeting in Dignitana AB (publ)


 

 

 

IMPORTANT INFORMATION 
The information contained in this section of Dignitana AB’s (the “Company”) website is not intended for, and must not be accessed by, distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons residing or located in the United States, Australia, Japan, New Zealand,  Singapore, South Africa, Hong Kong, Switzerland, Canada, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such action may constitute a violation of local securities laws or regulations, and does not constitute an offer to sell, or an offer to buy or acquire, any shares or other securities in the Company in the United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, Switzerland, Canada, South Korea, Russia,  Belarus or any other jurisdiction where such action may constitute a violation of the local securities laws or regulations in such jurisdiction.
Any securities in the Company referred to on this website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with all applicable securities laws of each state or other jurisdiction in the United States. Further, the securities have not been and will not be registered under any applicable securities laws of Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, South Korea, Russia, Switzerland or Belarus and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold to or within, or on behalf of, or for the benefit of, a person who is domiciled, located or resident in Australia,  Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, South Korea, Switzerland, Russia, Belarus or Canada. There will be no offer to the public in the United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, South Korea, Switzerland, Russia, Belarus or Canada to subscribe for or buy the securities.
Access to the information and documents on this section of the Company’s website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be permitted to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to access the documents on this website must first ensure that they are not subject to local laws or regulations prohibiting or restricting their right to access this website, or whether their acquisition of securities requires registration or approval. Such registration or approval has not been obtained outside of Sweden. The Company assumes no responsibility for any person’s violation of applicable laws and regulations.

VIKTIG INFORMATION
Informationen på denna del av Dignitana AB:s (“Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Kanada, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Kanada, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller Kanada att teckna eller förvärva värdepapperna.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.