GENERAL MEETINGS

Annual General Meeting
Thursday 25 June 2020
Location: Dignitana, Traktorgränden 3, 226 60 Lund, Sweden
 
 

Kallelse till Årsstämma i Dignitana AB (publ) – Svenska

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DIGNITANA AB (publ) – English


Proposed Slate for the Dignitana Board of Directors

—————–

Fullmaktsformulär stämma – Svenska

Proxy Form – English

—————–

Fullmakt för av bolaget utpekat ombud – Svenska

Designated Representative for Power of Attorney – English

—————–

Ny bolagsordning – Svenska

New Articles of Association – English

—————–

Appendix A – Full Conditions for Warrants – English

Bilaga A – fullständiga villkor för teckningsoptioner – Svenska

 


Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19), avser Dignitana att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 25 juni 2020.

Dignitana värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande och anser att det är viktigt att begränsa risken för smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas personer som är över 70 år samt personer som inte känner sig friska att stanna hemma.

Med anledning av det rådande läget, och i syfte att minimera antalet deltagare, uppmanar Dignitana därför sina aktieägare att inte delta personligen vid årets stämma och att istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Relevant dokument för att delta via ombud finns tillgängligt för nedladdning på engelska här eller på svenska här.

Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ger bolag, bland annat, rätt att insamla fullmakter med utpekat ombud för att minska antal fysiskt närvarande på årsstämman. Om du väljer att inte komma personligen och inte heller vill utse eget ombud, finns möjligheten att rösta via Dignitanas utpekade ombud. Relevant dokument för att använda av bolaget utpekat ombud finns tillgängligt för nedladdning via följande på engelska här eller på svenska här.

För att minimera risken för potentiell smittspridning, kommer årsstämman hållas så kort som möjligt. Externa gäster bjuds inte in, och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att hållas nere. Därutöver, för att ytterligare förkorta stämmans längd, kommer ingen förtäring eller produktprover att erbjudas i samband med årsstämman.

Dignitana följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida.


Due to the spread of the coronavirus (COVID-19), Dignitana is taking precautionary measures in relation to the Annual General Meeting on June 25, 2020.

Dignitana is mindful of the health and well-being of its shareholders and employees and considers it important to reduce the risk of transmission of the virus. According to the Public Health Agency of Sweden persons over the age of 70 and persons who do not feel well are urged to stay at home.

Given the current circumstances, and with the aim to keep the number of attendees to a minimum, Dignitana encourages shareholders not to attend in person and instead use the option to appoint a proxy holder who can vote on their behalf. Shareholders who choose to authorize a proxy holder can find the relevant document in English here or in Swedish here.

The Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations give companies, among other things, the right to collect proxies with a designated representative to reduce the number of physically present at the Annual General Meeting. If you choose to not attend in person and do not want to appoint your own proxy holder, there is the possibility to vote via Dignitana’s designated representative. Shareholders who choose to authorize the company’s designated representative can find the relevant document in English here or in Swedish here.

In order to minimize the potential risk of transmission of the virus, Dignitana will ensure that the meeting is as short and concise as possible. External guests will not attend the meeting, and participation by both Board members and the Company’s Executive Management team will be minimized. To further minimize the length of the Annual General Meeting, no refreshments or products will be offered in connection with the meeting.

Dignitana closely monitors the development of events and will, if necessary, update the above described precautionary measures prior to the Annual General Meeting. For up-to-date general information about the coronavirus, please read more at the Public Health Agency of Sweden’s website.

 

 

 

 

 

Please note that the content of this website is not intended as professional medical or healthcare advice and should not be construed as a substitute for professional healthcare advice, or services from a qualified professional healthcare provider familiar with your unique situation. This content is intended solely as a general product and corporate information.

OPERATIONS
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+1 469-917-5555

HEADQUARTERS
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sweden
+46 46 16 30 90

HEADQUARTERS
Dignitana S.r.l.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milan, Italy