Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

Global expansion på gång - Det tredje kvartalet markerar en viktig vändpunkt
för Bolagets utveckling

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Väsentliga finansiella händelser

  • Nettointäkterna för koncernen uppgick till 10 374 KSEK, eller 1 068 USD, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period 2018.
  • Nettointäkterna för koncernen för perioden januari–september uppgick till 32 484 KSEK, eller 3 446 KUSD, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period 2018.

Väsentliga affärshändelser

  • Efter FDA-godkännandet undertecknades det första avtalet gällande DigniCap Delta i USA med det stora sjukvårdsföretaget Atrium Health.
  • University of California, San Francisco (UCSF) stod för den första installationen i USA av DigniCap Delta.
  • Dignitana säkrade finansiering om 42 MSEK i en riktad nyemission för att kunna öka takten i tillväxtplanerna och för en global lansering av den nya DigniCap Delta.
  • Therapeutic Goods Administration godkände DigniCap Delta för försäljning i Australien.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Dignitana tecknade avtal med en ny distributör, AMI Medical Technologies i Israel, och tecknade även avtal för försäljningen av de första DigniCap Delta-enheterna i landet.
  • Dignitana sålde de första DigniCap Delta-enheterna i Australien genom sin långvariga distributionspartner Aurora BioScience.
  • Ett masteravtal tecknades med ett stor amerikansk vårdgivare och med placering av DigniCap Delta i upp till 11 platser i Midwest-regionen.
  • Inledningen av fjärde kvartalet visar på en stark efterfrågan.
Dignitana Group Kv3 2019  Kv3 2018 Kv1-Kv3 2019 Kv1-Kv33 2018 Helår  2018
Nettoresultat, KSEK 9 945 10166 31 127  25 039 33 742
Totalresultat, KSEK 10 374 10 293 32 484 25 303 34 075
Resultate efter finansiella poster, KSEK (10 146)  (6 349) (22 890) (20 651) (25 846)
Kassa och bank, KSEK 40 518 4 562 40 518 4 562 22 161
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  (0,21) (0,16)   (0,48)  (0,51) -0,66
           
           
Dignitana AB Kv3 2019  Kv3 2018 Kv1-Kv3 2019 Kv1-Kv33 2018 Helår  2018
Nettoresultat, KSEK 6 166 6 810 20 741 18 537 24 849
Totalresultat, KSEK 6 596 6 937 22 098 18 800 25 392
Resultate efter finansiella poster, KSEK (6 104)  (5 975) (14 252) (19 933) (25 796)
Kassa och bank, KSEK 39 172 3 645  39 172 3 645 19 519


Rapporten bifogas och finns även tillgänglig på https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/


Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08:30 CET.


För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, +46 (0) 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se   www.penser.se