Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

 

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Dignitana och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Dignitanas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Klas Arildsson, Lina Karlsson, William Cronin, Christian Lindgren, Richard DiIorio och Ljubo Mrnjavac till styrelseledamöter. Klas Arildsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsad till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Sådan emission ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, för att genomföra företagsförvärv, för finansiering av företagsförvärv och/eller för att bredda ägarkretsen.

 

Vidare, åtog sig styrelsen, efter begäran från en större aktieägare, att begränsa bemyndigandet ovan så att det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier.

 

 

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets tillträdande VD i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025 till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Markets officiella aktielista under en period från och med den 20 maj 2022 till och med den 27 maj 2022.

 

 

 


För mer information, vänligen kontakta:

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se