KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i DIGNITANA AB (publ)

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Aktieägarna i Dignitana AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 februari 2020 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 februari 2020, dels senast den 4 februari 2020 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske via mejl till investorrelations@dignitana.com eller via telefon till +46-77-07 91 885. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 februari 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående mejladress senast den 4 februari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dignitana.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 8. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
 9. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utge teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor:

 1. högst 2 500 000 teckningsoptioner ska utges, varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie,
 1. rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”), varvid någon ersättning för optionerna från Dotterbolaget inte ska utgå,
 1. teckning ska ske på teckningslista inom en vecka efter emissionsbeslutet,
 1. Dotterbolaget ska, efter anvisningar från styrelsen i Bolaget, överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida nyckelpersoner i Bolagets koncern enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om i enlighet med följande principer:
Kategori Högsta antal optioner Högsta antal per person
 1. Verkställande Direktör (högst en person)
1 000 000 1 000 000
 1. Ledningsgrupp och nyckelpersoner, nuvarande och tillkommande (högst 25 medarbetare)
1 500 000 400 000

Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan ska kunna erbjudas tillkommande nyckelpersoner i Bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning,

 1. vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till respektive person ska ske vederlagsfritt under perioden 25 – 28 februari 2020. Om någon överlåtelse inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska överlåtelse i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
 1. tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars 2023 till och med 31 mars 2023,
 1. det högsta belopp varmed aktiekapitalet ska kunna ökas är 2 500 000 kronor,
 1. aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie motsvarande 13 kronor; dock lägst marknadsvärdet per överlåtelsedagen enligt punkt e),
 1. aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill kunna erbjuda nyckelpersoner i koncernen möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda nyckelpersoner i Bolaget på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 2 500 000 kronor genom utgivande av högst 2 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner i detta förslag och optioner utgivna inom ramen för optionsprogram 2017/2020 kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 4,5 procent av antalet aktier och antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Optionsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet. Utöver ersättning för eget arbete samt externa rådgivare i samband med genomförande av programmet, tillkommer kostnader för arbetsgivaravgifter (sociala avgifter samt avgifter för ”Medicare”) för Bolaget. Dessa kostnader beräknas uppgå till som mest 500 KSEK totalt. Bolaget har valt att inte vidta några särskilda åtgärder för säkring mot dessa kostnader.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkten 7 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.dignitana.com senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i januari 2020

Dignitana AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, +46 (0) 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se   www.penser.se