Bokslutskommuniké 2011

Året 2011 har varit ytterligare ett händelserikt år för Dignitana. Detta är det första året verksamheten har visat vinst. Året har präglats av intensivt marknadsarbete, klinisk och teknisk support av pågående studier och insatser för att vidareutveckla affärsmodell och produkterbjudande och arbete med att optimera och förbättra utvecklingsprocesser och produktionsflöde.

Resultat och ställning

Bokslutskommuniké i sammandrag (belopp inom parantes motsvarande period 2010 )

Omsättning under perioden 20 384 tkr ( 3 943 tkr)
Resultat efter finansiella poster 2 308 tkr (-21 556 tkr)
Kassa och bank 848 tkr (12 785 tkr)
Resultat per aktie 0,29 kr (-2,73 kr)

Väsentliga händelser under året

 • Bolaget noterades på OMX Nasdaq First North 30 november 2011.
 • Dignitana tecknade under året ett nytt partneravtal med Konica Minolta Medical & Graphic för distribution av DigniCap i Japan, Kina och Indien. Avtalet har stor betydelse för Dignitana och skapar en stabil plattform för framtida stark tillväxt inom Dignitana för såväl DigniCap som framtida produkter och affärsområden. Parterna utvärderar även andra samarbeten, bl.a. har ett separatavtal om Taiwan upprättats under senare delen av året.
 • Första order till en betydande europeisk industriell partner i Tyskland . Dignitana har bedrivit kliniska studier i samarbete med en industriell partner under ett avtal om klinisk studie och ett LOI (”letter of intent”) om distribution i Centraleuropa. Resultaten av studien är lovande. Bolagets lanseringsstrategi i Europa kommer att kommuniceras inom det första halvåret 2012.
 • Dignitana har beslutat om en satsning på kylning av hjärnan. Detta baseras på bolagets arbete inom området sedan 2008. Satsningen kommer att göras av dotterbolaget BrainCool AB. Ett licensavtal har upprättats mellan moderbolag och dotterbolag för hjärnkylning vid indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatal vård.
 • Dignitana har beviljats nytt europeiskt och kinesiskt patent för utvecklingar av DigniCap TM-systemet. DigniCap TM har sedan tidigare patentskydd i Japan, USA och Europa. De nu beviljade nya patenten omfattar förbättringar av systemets nuvarande funktioner. Detta förstärker bolagets affärsmodell inom kärnverksamheten. Patenten ger också skydd för nya högintressanta applikationsområden.
 • Dotterbolaget BrainCool AB har lämnat in patentansökan för användning av hjärnkylning vid stroke i USA. BrainCool AB har inlett samarbete med en CRO i Sverige samt initierat produktutveckling och avslutat en förstudie med Partnertech AB av en mindre kylenhet för stroke. Målsättning med denna mindre enhet är att även kunna lansera denna inom onkologisk hemsjukvård främst i Storbritannien och USA.
 • Omsättning och resultat har påverkats av reklamationer mot Kitron av system vad gäller ett elektronikkort. Problemet är identifierat och design av nytt kort har utvecklats och granskas och testas för närvarande, även av andra externa utvecklingsresurser och det nya kortet implementeras i produktion i mars.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Kitron i Karlskoga, bolagets leverantör av DigniC 3-systemet, har varslat samtlig personal som en följd av att den enskilt största kunden till Kitron AB:s Karlskoga-enhet kommer att flytta till ett lågkostnadsalternativ inom Kitron-koncernen i Kina.
 • Som en följd av detta kommer Dignitanas produktionsavtal med Kitron att sägas upp för omförhandling, alternativt transfereras till annan leverantör. LTB (last time buy order) om 56 system är till stor del förutbetald. Produktionen av dessa system beräknas starta först i mars efter att ett antal utvecklingsgarantier är överenskomna.
 • Dignitana kommer - som en del av utvecklingen av bolaget och en kommande satsning på produktutveckling inom dotterbolaget – att kraftigt expandera sina interna utvecklings- och teknikresurser.
 • Ovanstående situationsanalys har gjorts i mycket nära samarbete med två stora partners. Nuvarande lager samt den sista batchen från Kitron Karlskoga är redan uppbokade för leveranser till en produktion med en ny produktions enhet inom Kitron alternativt annan leverantör Detta kommer att påbörjas under hösten 2012.

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport januari – mars 2012                                            2012-05-28
 • Delårsrapport januari – juni 2012                                               2012-08-28
 • Delårsrapport januari – september 2012                                    2012-11-28
 • Bokslutskommuniké för 2013                                                     2013-02-27

Den ordinarie bolagsstämman planeras hållas den 14 juni 2012.

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap som marknadsledare och de facto standard i världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatal vård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)

Året 2011 har varit ytterligare ett händelserikt år för Dignitana. Detta är det första året verksamheten har visat vinst. Året har präglats av intensivt marknadsarbete, klinisk och teknisk support av pågående studier och insatser för att vidareutveckla affärsmodell och produkterbjudande och arbete med att optimera och förbättra utvecklingsprocesser och produktionsflöde.

Dignitana är ett litet bolag med tio anställda varav flera anställda under 2011.

Med hänsyn till bolagets storlek och resurser vill jag som exempel lyfta fram två projekt som har kommit väldigt långt med mycket begränsade resurser;

Den pågående USA / FDA PMA- processen, där vi har kommit långt med små medel, betydligt längre än motsvarande PMA-processer drivna av flertalet andra medicinteknik bolag.

Inom projektet brain cooling har vi produktapplikationen i kliniska studier och har kommit långt i specifikationen av det semiportabla kylsystemet samt att vi i projektet åtgärdat flera av de tekniska problem vi erfarit med DigniCap systemet utvecklat med Kitron.

Investeringen i båda ovanstående projekt är 700 kSEK per projekt. I relation till projektens status är detta mycket låga kostnader. USA-processen aktiveras inte i balansräkningen utan kostanden tas över resultaträkningen.

Tyvärr försenas vi återigen på grund av problem som ligger hos vår underleverantör Kitron. Dignitana har nu en back log på ca 20 system enheter på grund av detta. Detta är självklart besvärande men vi måste måna om kvalitén på våra produkter. Försenad försäljning är visserligen tråkigt men det är betydligt lättare att reparera än ett rykte om dålig kvalitet. Våra partners är väl införstådda med problematiken och vi för konstruktiva samtal om hur vi på ett smidigt sätt ska lösa problemen. Vi har upparbetat tre olika alternativ för framtida produktion och kommer att kunna ge mer information om både detta och vår dotterbolagssatsning i samband med en kapitalmarknadsdag den 7 mars i Stockholm. Dignitana har ett lager vid årsskiftet samt en kommande batch om mer än 50 system. Dessa är till stor del förutbetalda, då samtliga dessa system är bokade för leveranser som förväntas starta under första kvartalet. Vi ser därför inte att en låg likviditet kommer att utgöra ett problem utan prognostiserar ett positivt kassaflöde under innevarande år för vår kärnverksamhet inom onkologi.

Inom affärsutveckling skall nämnas att Dignitana under året slutfört ett avtal och påbörjat leveranser till Konica Minolta Medical & Graphic. Avtalet omfattar Japan, Kina och Indien och har även utökats genom att teckna ett avtal för ytterligare en marknad, Taiwan. Samarbetet innehåller betydande garanterade volymer. En framtida motsvarande stark partner i Europa skapar en solid plattform för framtida tillväxt. Som en följd av detta kan bolaget delvis arbeta om sitt partnernätverk. Prioritet 1 ligger inom dessa samarbeten då de även innebär flera andra potentiella samarbetsområden både i leverantörsledet och vid lansering av framtida produkter.

Dignitana har tagit sin första order om 10 system till vår stora industriella partner i Europa där den pågående studien är på väg att avslutas. Studien visar på mycket goda resultat i Tyskland på kemoterapiregimer med hög dos och ett gradvis ökat intresse från onkologer baserat dels på produktens resultat och dels på nöjda patienter. Vi har under året slutit ett antal partneravtal och har ett starkt växande intresse för vår produkt.

En jämförande studie av DigniCap mot två konkurrerande system för skalpkylning pågår sedan sommaren vid Royal Marsden Cancer Centre i London. Detta cancerinstitut är världsledande inom forskning, diagnos och behandling av cancer. Denna jämförande studie har initierats på eget initiativ av Royal Marsden och drivs som en helt oberoende studie.

Under 2012 kommer Dignitana att medverka till att flera av de internationella studierna, i bl. a. Tyskland, Frankrike, England, Japan och USA, börjar presenteras på betydande cancerkongresser och möten och publiceras i prestigefyllda medicinska tidskrifter.

Dignitana har en liten organisation och har varit beroende av externa resurser. Vi har tagit fram en helt ny generation av DigniCap systemet med förbättrade resultat jämfört med tidigare generationer. Organisationen kommer nu att förstärkas inom främst produktionsteknik och utveckling, för att möta en framtida kraftig expansion både med internationell försäljning men även att ta fram flera produkter.

Inom utvecklingen av kylsystemet har vi samarbetat med Kitron Karlskoga , en enhet som har haft stora problem med personalminskningar från 200 anställda till 70. I samband med att den största kunden på enheten har aviserat en flytt inom Kitron till Kina är samtlig personal varslad och Dignitana har för avsikt att säga upp avtalet med Kitron för omförhandling.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 31 december 2011 till 10 (7) personer.

Framtidsutsikter

Den framtida marknaden för DigniCap™-systemet bedöms positivt vilket har bekräftats av tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden. De produktionsproblem som bolaget har genomgått är nu lösta och teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än kärnverksamheten. Nya intressanta studier relaterade till positiva effekter av medicinsk kylning avseende sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana kommer att befinna sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå alla definierade huvudmarknader som USA och nya affärsområden.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterade på OMX First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktitorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 7 903 431 stycken per den 30 december 2011. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Insynspersoner aktieinnehav                                             

Antal Aktier

Johan Stormby via Eurosund AB                                                   2 574 041

Martin Waleij                                                                                  179 084

Hans Henriksson                                                                               24 200

Mats Forsman                                                                                    8 500

Bengt Furberg                                                                                     7 240

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens godkännande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport                                 

Lund, den 27 februari 2012

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson                                                      Styrelseordförande

Johan Stormby                                                                 Styrelseledamot

Mats Forsman                                                                  Styrelseledamot

Bengt Furberg                                                                 Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Resultaträkning                       2011-01-01 - 2011-12-31 2010-01-01 - 2010-12-31
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 20 383 705 3 943 240
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 4 134 886 1 859 067
Övriga externa kostnader 8 519 922 7 086 228
Personalkostnader 5 023 981 4 814 135
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 312 458 10 576 360
Summa rörelsens kostnader 17 991 247 24 335 790
Rörelseresultat 2 392 458 -20 392 550
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 206 087 30 545
Räntekostnader och liknande resultatposter -290 990 -1 193 639
Summa resultat från finansiella poster -84 903 -1 163 094
Resultat efter finansiella poster 2 307 555 -21 555 643
Periodens resultat 2 307 555 -21 555 643
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 837 807 521 265
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 050 000 50 000
Summa anläggningstillgångar 4 887 807 571 265
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 278 386 4 290 670
Förskott till leverantörer 3 650 000 1 000 000
8 928 386 5 290 670
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 852 815 1 084 426
Fordringar hos koncernföretag 921 847 0
Aktuella skattefordringar 116 567 111 832
Övriga kortfristiga fordringar 601 812 633 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 051 817 566 193
6 544 858 2 395 826
Kassa och bank 847 659 12 784 554
Summa omsättningstillgångar 16 320 903 20 471 050
Summa tillgångar 21 208 710 21 042 314
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -46 125 878 -24 570 236
Årets resultat 2 307 555 -21 555 642
7 388 913 5 081 358
Summa eget kapital 15 292 344 12 984 789
Långfristiga skulder
Övriga skulder 3 000 000 4 500 000
Summa långfristiga skulder 3 000 000 4 500 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 300 902 1 834 768
Övriga kortfristiga skulder 327 709 544 544
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 287 755 1 178 213
Summa kortfristiga skulder 2 916 366 3 557 525
Summa eget kapital och skulder 21 208 710 21 042 314

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Om Dignitana

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.