Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q1 2020

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar

Väsentliga finansiella händelser 

 • Nettointäkterna för koncernen uppgick till  12 478 KSEK (10 106), en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
 • EBITDA uppgick till -8 761 KSEK (-2 799), en förändring med 213 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
 • Resultat per aktie är -0,23 SEK ( -0,11).
 • De genomsnittliga dagliga behandlings-intäkterna, Average Daily Treatment Revenue (ADTR)*, steg till 118 KSEK (88 KSEK) en ökning med 35 percent jämfört med samma period 2019 och en ökning på 8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Väsentliga affärshändelser 

 • En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om överföringen av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag.
 • Sponsring av USA event tillsammans med Susan G. Komen®, den största icke vinstdrivande opinionsbildaren för bröstcancer i världen.
 • Tecknade distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien för att möjliggöra tillgång till denna stora och växande marknad.
 • Lanserade DigniCap mobilapp för patientcentrerad vård.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet från Payroll Protection Program, ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA.
 • Finansiering avslutades i och med att Dignitana erhöll de sista 500 000 USD efter perioden, och hela lånebeloppet från Union Business Leasing uppgick till totalt 1,5 MUSD.
 • Dignitana slöt ett masteravtal med Hartford HealthCare i USA.
 • Bolaget slöt ett masteravtal i USA med American Oncology Network.
 • Dignitana slöt avtal för 5 nya platser med vårdgivare i USA.

Nyckeltal

DIGNITANA-KONCERNEN Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Nettoomsättning, KSEK 11 393 9 237 40 699
Totala intäkter, KSEK 12 478 10 106 42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK -12 755 -5 270 -37 950
Kassa och bank, KSEK 8 768 21 715 19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,23 -0,11 -0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK 118 88 107

* ADTR inkluderar behandlingsintäkter från patienter och kliniker. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av engångsartiklar.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mai 2020 kl. 08:30 CEST.