Dignitana rekryterar ny VD och nuvarande VD Martin Waleij tillträder som VD i BrainCool AB

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana går in i en kraftig tillväxtfas under de närmaste åren med fokus på godkännande och lansering på USA-marknaden och fortsatt expansion i Europa och Asien. Det arbete som hittills bedrivits i dotterbolaget BrainCool AB har visat lovande resultat bland annat i en pågående studie med kylning av hjärnan på friska frivilliga och styrelsen känner stor tillförsikt att vidareutveckla produkter inom medicinsk kylning med inriktning mot stroke och hjärtstillestånd. Den produktportfölj som finns utanför användningsområdet onkologi (håravfall) har en betydande potential och bör utvecklas i ett fristående bolag med egen ledning (styrning).

Genom utdelning av BrainCool till Dignitanas aktieägare och samtidigt separera och stärka ledningen för de två bolagen kommer verksamheterna renodlas och fokuseras.

Martin Waleij kommer efter 7 år som VD för Dignitana AB övergå till befattningen som VD för BrainCool AB. En rekryteringsprocess för att hitta ny VD till Dignitana har initierats och ny VD beräknas vara på plats under andra kvartalet. Till dess ny VD är på plats kommer Martin Waleij att kvarstå som VD för Dignitana för att säkerställa att de mål som fastställts av styrelsen fortsätter att drivas och medverka till en effektiv övergång och avlämning till ny VD.

Under en interimsperiod kommer Bengt Furberg, styrelseledamot i BrainCool AB och Dignitana att verka som VD i BrainCool.

BrainCool AB kommer noteras på Aktietorget den 7 maj och en noteringsemission genomförs mellan den 27 mars och 10 april.

Dignitana kommer fokusera på QoL-produkten DigniCap® och en kommande mycket viktig lansering i USA och BrainCool skall etablera sig som ett ledande medicinskt kylningsföretag med fokus på produkter med tydligt medicinskt mervärde.

Martin Waleij, VD Dignitana AB

Dignitana har nu etablerat en struktur i Kina och Europa som lägger grunden för framtida försäljning samtidigt som bolaget håller på att bygga upp en organisation för den viktiga USA-marknaden. Att efter att ha lagt denna grund känner jag en stolthet i att lämna över ett komplett medicintekniskt företag till nya förmågor. Jag är i själ och hjärta en entreprenör och ser nu fram emot ta BrainCool AB, ett bolag som jag själv startat, till en marknad som ännu är i sin linda men med tydliga medicinska mervärden. Egna och andras forskningsresultat har visat att vi tidigt var inne på rätt spår och när nu BrainCool går in i en kommersialiseringsfas hyser jag stora förhoppningar om att bolaget ska kunna bli en etablerad aktör inom behandling av stroke och andra tillstånd som gynnas av kylning av hjärnan.

Dignitana och Brain Cool kommer som systerföretag fortsatt att ha synergier inom produktion och utveckling och det kommer att gynna båda bolagen samtidigt som en separation kommer ge en tydligare bild och ett större fokus.

Hans Henriksson styrelseordförande Dignitana AB och Brain Cool AB

När Dignitana nu går in i en ny fas är det också naturligt att det görs organisatoriska förändringar. Vi går därför ut och söker en marknads- och säljinriktad VD med tidigare erfarenhet av produktlanseringar på USA-marknaden.

Styrelsen gör också bedömningen att Martin Waleij med sitt utpräglade entreprenörskap och som drivande bakom skapandet av BrainCool är bäst lämpad att leda BrainCool och etablera bolaget som ledande inom nya användningsområden för medicinsk kylning.

Styrelsen och Martin Waleij har kommit överens om att han kvarstår som VD för Dignitana för att säkerställa effektiv övergång till ny VD som beräknas vara på plats under andra kvartalet. Martin har under sina år på Dignitana nått stora framgångar med att skapa globala samarbeten för Dignitana och därmed synliggjort ett förbisett behov som cancerpatienter har. När Dignitana nu står redo för en expansion i USA och Asien är det mycket tack vare Martin Waleijs drivkraft och entreprenörskap.

Styrelsen har tillsammans med Martin Waleij lagt upp ett arbetssätt i övergången som vi anser kommer att gynna båda bolagen maximalt. De synergier som finns mellan de båda bolagen inom produktion, utveckling och till viss del inom administration kommer att ses över och tas till vara för att skapa en effektiv kostnadsstruktur.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.seDignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.