Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.

Som tidigare har kommunicerats i pressmeddelande från den 16 november 2018 har styrelsen beslutat om en riktad emission om sammanlagt 1 380 500 aktier till ett antal utvalda investerare till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om cirka 5,8 MSEK, liksom en kvittningsemission till delvis samma investerare (enligt separat pressmeddelande) om ca 339 972 aktier till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om ca 1,4 MSEK. Styrelsen har idag, den 3 december 2018, beslutat att emittera ytterligare 540 000 aktier till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om 2,3 MSEK. De riktade emissionerna, inklusive dagens beslut, omfattar således totalt 2 260 472 aktier till kursen 4.20 SEK vilket sammanlagt innebär att bolaget tillförs cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer genom den kompletterande emissionen öka med 540 000 kr.

Emissionen riktas till Green Park & Golf Ventures (GPG).För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till cirka 1,1 procent, och som för samtliga de tre riktade emissionerna uppgår till totalt cirka 5,3 procent.

Syftet med beslutet att emittera nya aktier i Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en fortsatt snabb expansion på den amerikanska marknaden samt för att säkerställa ytterligare rörelsekapital. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar cirka 24,3 MSEK till kursen 4,20 SEK. Teckningstiden pågår från den 4 december till den 18 december 2018.

Rådgivare

Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut.

Lund 2018-12-03

För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB, bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 14:30 (CET), den 3 december 2018.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort den 3 december 2018.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.