Dignitanas företrädesemission fulltecknad

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 4 april 2024, utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent, varav cirka 54,14 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,28 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas cirka 26,14 procent till emissionsgaranten som ställt ut toppgarantiåtagandet och cirka 18,44 procent till emissionsgaranten som ställt ut bottengarantiåtagandet. Genom Företrädesemissionen tillförs Dignitana därmed cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 13,5 MSEK tillförs kontant och cirka 5,6 MSEK tillförs genom kvittning av skuld.

Teckning och tilldelning

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 2 april 2024 och sammanställningen visar att 5 450 547 aktier, motsvarande cirka 54,14 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 129 122 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,28 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelas garanten i toppgarantin 2 631 578 aktier, motsvarande cirka 26,14 procent av Företrädesemissionen, och garanten i bottengarantin cirka 1 856 489 aktier, motsvarande cirka 18,44 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent. Dignitana tillförs därmed cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK, varav cirka 13,5 MSEK tillförs Bolaget kontant och cirka 5,6 MSEK tillförs genom kvittning av Agartha AB:s utestående fordran på Bolaget.

 

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i de villkor och anvisningar som funnits tillgängliga på Bolagets hemsida. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

 

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet DIGN BTA 1 fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 15, 2024. Därefter kommer BTA, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

Garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades av bottengarantiåtagande om cirka 6 MSEK och toppgarantiåtagande om cirka 5 MSEK. Ersättning för lämnat bottengarantiåtagande uppgår till fem (5) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, motsvarande cirka 0,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnat toppgarantiåtagande.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 1 006 773,60 SEK, från 7 047 415,50 SEK till 8 054 189,10 SEK och antalet aktier ökar med 10 067 736 aktier, från 70 474 155 aktier till 80 541 891 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 12,50 procent.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Dignitana i samband med Företrädesemissionen.

 

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Då Dignitana har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North regelverk för emittenter.

 


För mer information kontakta:

Melissa Bourestom, kommunikationschef,  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se.