Dignitana AB erhåller positivt besked om lex ASEA utdelning av dotterbolaget BrainCool AB

Dignitana AB har erhållit förhandsbesked från Skatteverket att utdelningen av samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB till Dignitanas aktieägare omfattas av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, d.v.s. aktierna i dotterbolaget kan delas ut till aktieägarna i enlighet med lex ASEA (en skattemässig utdelning av aktierna till moderbolagets aktieägare).

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Under innevarande vecka planeras kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB med styrelsens förslag till beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana.

Aktierna i BrainCool avses att delas ut (i enlighet med de så kallade lex-ASEA-reglerna) proportionerligt till Dignitanas aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Dignitana. För varje innehavd aktie i Dignitana erhålls en aktie i BrainCool.

I samband med att kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs kommer en informationsbroschyr att distribueras till samtliga aktieägare i Dignitana med information om bakgrund till utdelning, villkor, avstämningsdag för utdelning, information om verksamheten i BrainCool AB samt information om skattekonsekvenser. Broschyren kommer även att finnas tillgänglig via Dignitanas hemsida.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Projektet för hjärnkylning för strokepatienter som utvecklats i dotterbolaget BrainCool är det första området utanför huvudindikationen onkologi. Under 2013 inleddes en europeisk multicenterstudie med flera ledande strokekliniker för att komma fram till en ”best practice” för nedkylning av strokepatienter. Studien har beviljats medel om 15 MEUR för utvärdering av olika nedkylningsteknologier, varav en är BrainCools teknologi.

BrainCool har påbörjat utvecklingen av en produkt som kan användas både i klinik och ambulans för behandling inom stroke och hjärtstillestånd och har nu nått en punkt där det är attraktivt för verksamheten att fortsätta växa av egen kraft. Utdelningen är ett naturligt steg i utvecklingen av Dignitanas och BrainCools olika fokusområden och synliggör värdet av de båda bolagen. BrainCool har kommit långt och jag är övertygad om att bolaget har en spännande resa framför sig. En separat listning av bolaget kommer dessutom att underlätta BrainCools fortsatta utveckling och tillväxt.”


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.