Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2020

Stabil tillväxt med växande möjligheter

Väsentliga finansiella händelser

 • Koncernens intäkter under Q3 2020 uppgick till 12 596 KSEK (10 374 KSEK), en ökning med 21 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 6 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

 • EBITDA uppgick under Q3 2020 till -5 284 KSEK (-6 866 KSEK), en förbättring med 23 procent jämfört med samma period 2019. Förlusterna ökade med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2020.
 • Resultat per aktie under Q3 2020 är -0,18 SEK (-0,21 SEK).
 • Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 107 KSEK (101 KSEK), en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 15 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget beviljades ett lån utan säkerhet från Adma Förvaltnings AB till beloppet 20 MSEK
 • Dignitana tillkännagav att Redeye nu är Certified Adviser.
 • Bolaget utnämnde Karin Almqvist Liwendahl till ny finanschef (CFO) och hon började på Dignitana i november.
 • Dignitana valdes ut som leverantör av skalpkylning av Nuffield Health i Storbritannien.
 • Dignitana utsåg Scott McGovern till Regional Director i Europa för att stötta bolagets expanderade fokus i detta område.
 • Dignitana tecknade ett avtal med ION Solutions, en gemensam inköpsorganisation i USA, vilket öppnar upp för riktad tillväxt inom nätverkets 1100 läkarpraktiker.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget rapporterade att det amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) ska utfärda CPT®-kod(er) (Common Procedural Code) för skalpkylning som gäller från den 1 juli 2021. Beslutet banar väg för kliniker att använda ersättningssystemen och skapar betydande möjligheter för Dignitanas accelererade tillväxt.
 • Dignitana rapporterade att City of Hope har valt DigniCap som prioriterat skalpkylningssystem för sitt nätverk av 12 cancerkliniker i Kalifornien.

Nyckeltal

DIGNITANA-KONCERNEN Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Helår 2019
Nettoresultat, KSEK 10 884 9 945 33 701 31 127 40 699
Totala intäkter, KSEK 12 596 10 374 36 950 32 484 42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK -9 859 -10 146 -32 142 -22 890 -37 950
Kassa och bank, KSEK 14 796 40 518 14 796 40 518 19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,18 -0,21 -0,58 -0,48 -0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK 107 101 117 96 10

*ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/*ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.


Denna information är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 08:45 CET.


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se