Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilket tillför Dignitana cirka 42 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att kraftfullt öka tillväxttakten i Bolaget med fokus på den nya skalpkylningsmaskinen, DigniCap Delta, som både är CE- och FDA-godkänd. Delta systemet medför även en förbättrad global intjäningsmodell bestående av engångs- och flergångsintäkter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 42 miljoner SEK före emissionskostnader.

Dignitanas styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) som tillför Bolaget cirka 42 miljoner SEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Investerarna består av institutionella och privata investerare, både svenska samt internationella och leds av Nyenburgh Investment Partners. Det är ett investeringspartnerskap baserat i Amsterdam med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för mänsklig hälsa.

Antalet aktier som omfattas av nyemissionen uppgår till 6 460 000 stycken och utökar Bolagets aktiekapital med 6 460 000 SEK till 55 059 155 SEK. Teckningskursen om 6,50 SEK per aktie har fastställts efter en accelererad bookbuilding-process. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 11,7 procent av aktiekapitalet och 11,7 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

En (1) teckningsoption (TO 7) berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner (TO 7) kan äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (TO 7) som emitteras i nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 3 230 000 SEK genom utgivande av högst 3 230 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 58 289 155 SEK, fördelat på 58 289 155 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det en utspädningseffekt om cirka 5,5 procent av aktiekapitalet och 5,5 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Dignitana och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för Bolaget attraktiva villkor. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman 2019.

”Denna extra finansiering gör det möjligt för Dignitana att accelerera våra tillväxtplaner med Delta-enheten som fokus. Det är en ära att kunna addera Nyenburgh Investment Partners till vår ägarlista, en erkänd ledare inom life science-investeringar, detta hjälper oss att driva företaget framåt. Nyemissionen strukturerades för att stärka möjligheten att nå våra långsiktiga finansiella mål och göra det möjligt för företaget att uppnå en positiv kassaflödesposition. Vi är glada över att välkomna de nya investerarna - som alla har anslutit sig till vårt uppdrag att tillhandahålla överlägsen skalpkylningsteknologi till patienter runt om i världen”, kommenterade William Cronin, VD för Dignitana AB.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole bookrunner och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

William Cronin, CEO, bill.cronin@dignitana.com

Mikael Wahlgren, Deputy CEO, mikael.wahlgren@dignitana.com             

Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® kylsystem, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall i kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Om Nyenburgh Investment Partners (NYIP)

NYIP är ett life science-investeringspartnerskap baserat i Amsterdam med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för mänsklig hälsa. NYIP väljer ut och anpassar sina investeringar baserat på en effektiv och noggrann förvärvsgranskningsprocess som tittar på potentialen hos de innovationer som utvecklas. För mer information, se www.nyip.nl

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Dignitana i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Dignitana har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Dignitanas avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Dignitanas framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Dignitana verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Dignitana anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Dignitana garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Dignitana eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.


För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien.Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, +46 (0) 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se   www.penser.se  För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.