Dignitana AB Bokslutskommuniké 2020

Smidighet och anpassningsförmåga stärker strategisk tillväxt

Finansiella höjdpunkter, Q4 2020

 • Nettoresultatet uppgick till 12,9 KSEK (9,6 KSEK), en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 19 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.
 • EBITDA uppgick till -10,8 MSEK (-11,4 MSEK).
 • Nettoresultat efter skatt uppgick till -20,8 MSEK (-15,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,27 SEK).
 • Kassabehållning uppgick till 78,8 MSEK (19,4 MSEK).
 • Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 130 KSEK (105 KSEK), en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.
 • Nedskrivning av varulager och C3-enheter uppgick till 7,8 MSEK.

Väsentliga finansiella händelser helåret 2020

 • Nettoresultatet uppgick till 46,6 MSEK (40,7 MSEK), en ökning med 15 procent jämfört med 2019.
 • EBITDA uppgick till -29,9 MSEK (-26,3 MSEK).
 • Nettoresultat efter skatt uppgick till -53,0 MSEK (-38,0 MSEK).
 • Resultat per aktie -0,96 SEK (-0,76 SEK).
 • Kassabehållning uppgick till 78,8 MSEK (19,4 MSEK).
 • Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 121 KSEK (98 KSEK), en ökning med 23 procent jämfört med 2019.
 • Nedskrivning av varulager och C3-enheter 7,8 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget tillkännagav att det amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) ska utfärda CPT®-kod(er) (Common Procedural Code) för skalpkylning som gäller från den 1 juli 2021. Detta banar väg för ersättning och skapar betydande tillväxtmöjligheter för bolaget.
 • Dignitana tillkännagav en riktad nyemission om 75 MSEK innan emissionskostnader för att öka tillväxttakten och den strategiska övergången till DigniCap.
 • Dignitana tillkännagav beslutet om att skriva ned värdet på alla C3-enheter med på omkring 7,8 MSEK.

Väsentliga affärshändelser under perioden

 • Dignitana rapporterade att City of Hope har valt DigniCap som prioriterat skalpkylningssystem för sitt nätverk med 12 cancerkliniker i Kalifornien.
 • GenesisCare har valt Dignitana som exklusiv leverantör av skalpkylning till sina snabbt växande onkologicenter i Australien.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Dignitana tillkännagav att den extra bolagsstämma som hölls den 11 januari godkände styrelsens beslut om den riktade nyemissionen som gjordes den 22 december 2020.

Väsentliga affärshändelser efter perioden

 • Mammazentrum Hamburg har valt DigniCap Delta för att kunna erbjuda toppmodern skalpkylningsbehandling.
 • Dignitana tillkännagav de särskilda CPT-koder för DigniCap som kommer att vara tillgängliga för patienter från och med 1 juli 2021.
 • Bolaget lyfte fram nya kliniska riktlinjer från ledande onkologiorganisationer i världen som rekommenderar skalpkylning.
 • Bolaget har återbetalat det lån om 20 MSEK som erhölls under tredje kvartalet 2020 från Adma Förvaltnings AB.
 

Nyckeltal  

DIGNITANA GROUP

Q4 2020 Q4 2019 Full year 2020 Full year 2019
Omsättning, KSEK 12 928 9 572 46 629 40 699
Totala intäkter, KSEK 13 006 10 062 49 956 42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK -20 821 -15 060 -52 963 -37 950
Kassa och bank, KSEK 78 770 19 433 78 770 19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,37 -0,27 -0,96 -0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK 130 105 120 98

*ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.
 

 

”Bolagets smidighet och anpassningsförmåga har bidragit till Dignitana att inte bara överleva under pandemin, utan också att växa i takt med att vi rör oss i strategisk riktning för att kunna uppnå våra operativa och finansiella mål.”

-William Cronin, vd Dignitana AB

 

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/ 

 

Dignitana meddelar att bolaget från och med 15 april 2021 endast kommer att tillhandahålla pressmeddelanden och delårsrapporter på engelska. Bolagets årsredovisningar kommer även  fortsättningsvis att publiceras på både svenska och engelska.
 


Denna information är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 08:30 CET.


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se