Dignitanas extra bolagsstämma

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB (publ) höll idag, den 10 februari 2020, extra bolagsstämma i Lund. Bolagsstämman valde advokat Eddie Juhlin vid Fredersen Advokatbyrå till stämmoordförande och jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå till protokollförare. Stämman fattade bland annat följande beslut.

Beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Dignitanakoncernen

Stämman beslutade om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner enligt styrelsens förslag.

Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 2 500 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Optionerna emitteras till ett av Dignitana helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen, i enlighet med det förslag som fanns intaget i kallelsen till stämman och som finns att läsa på bolagets www.dignitana.com.

Vid fullt utnyttjande av vid stämman beslutade optioner samt utestående optioner av serie 2017/2020 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.


For More Information Contact

William Cronin, VD, Dignitana AB +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser,  Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se   www.penser.se