Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB, tillverkare av Dignicap®scalp Cooling system, höll idag årsstämma i bolagets lokaler på traktorgränden 3 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats. 

Fast ställande av resultaträkning och balans räkning samt koncernens resultaträkning och koncern balans räkning 

Stämman beslöt att anta resultaträkningen och balans räkningen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att Dignitanas resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades också att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Dignitanas verksamhet under föregående räkenskapsår. 

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer  

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. 

Det beslutades också att antalet revisorer ska vara en revisor. 

Val av styrelseordförande, styrelse och revisor  

Stämman beslöt att omvälja Thomas Kelly, William Cronin, Mikael Wahlgren och Ingrid Atteryd Heiman för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att utse Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att omväljaPrice Waterhouse Coopers ("PwC") som det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa års stämma och att den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Doselius kommer att fungera som Dignitanas huvudansvariga revisor. 

Det beslutades att omvälja Thomas Kelly som styrelsens ordförande. 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  

Stämman beslutade att ersättningen till Ingrid Atteryd Heiman, Pontus Kristiansson och Mikael Wahlgren ska vara 100 000 kronor per år för respektive styrelseledamot, med undantag för att ingen ersättning skall utgå till William Cronin, Greg Dingizian och Thomas Kelly för deras uppdrag som styrelseledamot i Dignitana AB:s styrelse. 

Det beslutades att Thomas Kelly kommer att motta ersättning som medlemmar i Dignitana Inc:s styrelse motsvarande 12 000 USD per år, liksom de andra styrelsemedlemmarna i den styrelsen, förutsatt att den berörda styrelsemedlemen inte är anställd av Dignitana. 

Det beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Mötet bemyndigade styrelsens att under tiden fram till nästa årsstämma, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Dignitana rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Dignitana och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke-kontantemission.

Det beslutades att Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet. 

Det beslutades, för att säkerställa att Dignitanas nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Dignitana, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, att styrelsens ledamöter ska vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen och beslutsunderlaget som finns tillgängligt på Dignitanas hemsida, www.dignitana.com.


Media kontakt:

Caren Browning, King+ Company caren.browning@kingcompr.com   +1 212-561-7464

Melissa Bourestom, VP Marketing, Dignitana  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB, Certifierad Rådgivare. , +46 (0) 8 463 83 00  certifiedadviser@penser.se  www.penser.se