Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) 

Vid extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) idag den 11 januari 2021 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 22 december 2020.

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den 22 december 2020 beslutade styrelsen för Dignitana om en riktad emission om 10 000 000 aktier till vissa strategiska investerare. Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen fastställdes till 7,50 kronor. Beslutet om emission av 4 494 085 av dessa aktier fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 11 januari 2021 godkände styrelsens beslut. 

Genom kapitalanskaffningen tillförs Dignitana sammanlagt 75 miljoner kronor före emissionskostnader.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-11 16:00 CET.