Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q2 2020

Dignitana står stadigt på en utmanande marknad

Väsentliga finansiella händelser

 • Koncernens intäkter under Q2 2020 uppgick till 11 876 KSEK (12 002 KSEK), en minskning med 1 procent jämfört med samma period 2019 och en minskning med 5 procent jämfört med första kvartalet 2020.
 • EBITDA uppgick under Q2 2020 till -5 066 KSEK (-5 165 KSEK), en förbättring med 2 procent jämfört med samma period 2019 och en förbättring med 42 procent jämfört med första kvartalet 2020.
 • Resultat per aktie under Q2 2020 är -0,17 SEK jämfört med -0,16 SEK för samma period 2019.
 • Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 126 KSEK (99 KSEK), en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet till ett belopp av 353 800 USD från Payroll Protection Program, ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA. Alla krav för att lånet till fullo ska efterskänkas har tillgodosetts.
 • När de sista 500 000 USD hade mottagits under andra perioden var finansieringen för ett nytt lån från Union Business Leasing komplett till ett totalt belopp om 1,5 miljoner USD.
 • Årsstämman som hölls i Lund fattade beslut i alla föreslagna ärenden i enlighet med föreliggande förslag.
 • Dignitana undertecknade masteravtal med Hartford HealthCare och American Oncology Network i USA.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget upptog ett lån utan säkerhet från Adma Förvaltnings AB till beloppet 20 000 KSEK.
 • Dignitana tillkännagav att Redeye nu är Certified Adviser.
 • Bolaget utnämnde en ny Chief Financial Officer som börjar arbeta för Dignitana i november.
 • Dignitana valdes som leverantör av skalpkylning av Nuffield Health i Storbritannien.
 • Dignitana förstärkte med en Regional Director i Europa för att stötta bolagets expanderade fokus i detta område.
 

Key Ratios

DIGNITANA-KONCERNEN Q2 2020 Q2 2019 Q1-Q2 2020 Q1-Q2 2019 Helår 2019
Nettoresultat, KSEK 11 423 11 945 22 816 21 182 40 699
Totala intäkter, KSEK 11 876 12 002 24 353 22 109 42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK -9 528 -7 474 -22 283 -12 744 -37 950
Kassa och bank, KSEK 7 484 11 468 7 484 11 468 19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -0,16 -0,40 -0,27 -0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK 126 99 122 94 107

* ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/ 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti  2020 kl. 08:00 CEST.För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se