2019 ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE – SWEDISH

Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730–5346, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Detta tillkännagivande ändrades med uppdaterade uppgifter i “Föreslagna resolutioner” den 24 april 2019.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägare ska även senast torsdagen den 9 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per e-post till investorrelations@dignitana.com eller via telefon +46-77-07 91 885. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 9 maj 2019 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.dignitana.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av den verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelseordförande, styrelse och revisor

12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman.

De Största Aktieägarna föreslår att styrelseledamoten, Mikael Wahlgren, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b: Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

Föreslås av de aktieägare som innehar minst 35 procent av Bolagets aktier och röster (“De Största Aktieägarna“) att styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter. De Största Aktieägarna kommer dock att överväga att tillsätta ytterligare nya ledamöter för att säkerställa en korrekt representation av aktieägarnas intressen. Slutsatsen av De Största Aktieägarnas övervägande kommer att presenteras i beslutsunderlaget, vilket kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

De Största Aktieägarna föreslår att antalet revisorer ska vara en revisor.

Punkt 11: Val av styrelseordförande, styrelse och revisor

De Största Aktieägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Kelly, Mikael Wahlgren, Ingrid Atteryd Heiman och William Cronin samt nyval av Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till styrelseledamöter. Om De Största Aktieägarna beslutar att utöka styrelsen med ytterligare nya ledamöter, kommer dessa att presenteras i beslutsunderlaget, vilket kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

Greg Dingizian är 58 år gammal och är ägare och VD för sitt eget Holdingbolag, Adma Förvaltnings AB. Greg  har  lång  erfarenhet  från  ledande  befattningar,  inklusive  uppdrag  som  VD  för  GOTIC  AB,  Wihl Sonesson AB, Victoria Park AB och HSB Malmö EK. för och flera andra företag. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete inom ett antal företag, exempelvis som styrelseordförande i Annehem Fastigheters AB, Victoria Park AB samt som styrelseledamot i över 50 andra företag. Pågående uppdrag omfattar styrelseuppdrag i Adma Förvaltnings AB och Kollektiva Innovation Studios AB.

Pontus Kristiansson är 47 år gammal och grundare av strategi rådgivaren Altaverita AB. Pontus har mer än 20 års erfarenhet som grundare, VD och styrelsemedlem i ett antal startup- och tillväxtföretag. Han började sin karriär i konsumtionsvarumarknadsföringsföretaget Procter & Gamble och var därefter strategikonsult hos McKinsey & Co innan han lanserade sitt första teknikföretag 1999. Pontus har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet LTH. Han är också en klimatpåverkande investerare och styrelseordförande i investmentbolaget Realinvest AB. Han har lång erfarenhet av att agera i ledande befattningar och av styrelsearbete inom ett antal företag, t.ex. som VD och styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, vice VD för marknadsföring hos Rich Relevans Inc., styrelseledamot i IKANO försäkring AB, VD och styrelseledamot i Avail Intelligence AB, affärsutvecklingskonsult på Maersk Data Sverige AB och VD för Absalon Group AB. Pågående uppdrag inkluderar uppdraget som styrelseordförande i Realinvest AB.

De Största Aktieägarna föreslår att årsstämman utser Price Waterhouse Coopers (PWC) till det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa årsstämma och att PWC har meddelat att i det fall PWC väljs kommer PWC utse Cecilia Andrén Doselius till huvudansvarig revisor.

Det föreslås också att Thomas Kelly omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna omvalda styrelseledamöterna finns på www.dignitana.com.

Punkt 12: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

De Största Aktieägarna föreslår att arvodet till respektive styrelseledamot i Bolagets styrelse, som väljs av stämman och som inte är anställd av Bolaget eller innehar mer än 10 procent av aktierna i Bolaget, skall vara SEK 100 000 per år och att styrelsens ordförande, på grund av den nedan nämnda betalningen för sitt styrelseuppdrag i Dignitana Inc. styrelse, inte ska erhålla något arvode för sitt styrelseuppdrag i Bolaget. Styrelseledamot som inte är bosatt i Sverige och som valts som styrelseledamot i Bolagets styrelse kommer, om de också är styrelseledamot i Dignitana Inc. styrelse och inte är anställd av Bolaget, motta ett arvode från Dignitana Inc. på USD 12 000 per person och år. Därför föreslås det att inget arvode ska utgå från Bolaget till styrelseledamöter i Bolaget som även är styrelseledamöter i Dignitana Inc.

De Största Aktieägarna föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke- kontantemission.

Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet.

För att säkerställa att Bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, ska styrelsens ledamöter vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

För beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABS hem sida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

__________________
Lund i april 2019
Dignitana AB (publ)
Styrelsen

2019 ANNUAL GENERAL MEETING – ENGLISH

Notice of Annual General Meeting in Dignitana AB (publ)

The shareholders of Dignitana AB (publ), 556730-5346, (“the Company”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Wednesday 15 May 2019 at 9.00 at the Company’s premises, Traktorgränden 3, in Lund, Sweden.

This notice was ammended with updated details in the “Proposed Resolutions” on 24 April 2019

Right to participate and notification
Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting (“AGM”) must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Thursday May 9, 2019 and register to attend the meeting by email to investorrelations@dignitana.com or by telephone +46-77-07 91 885 by no later than Thursday May 9 2019. The notification must state the full name of the shareholder, personal or corporate identity number, shareholding, address, daytime telephone number, and, where appropriate, the representative or number of assistants (not more than 2). The notification shall be accompanied, where appropriate, by proxies, powers of attorney, registration certificates and other documents of authorization.

Nominee-registered shares (Sw. Förvaltarregistrerade aktier)
Shareholders who have their shares nominee-registered, by bank or other nominee, must, in order to be entitled to participate at the AGM, register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB. Such re-registration must be completed before Thursday May 9, 2019 which means that shareholders who wish such re-registration must inform the liquidator in good time before the said date.

Power of attorneys
If the shareholder is to be represented by a representative, the representative must have written, dated and signed a mandate to the AGM. The power of attorney must not be older than one year. Unless validity of the power of attorney may be specified for a maximum period of five years from date of issue of the mandate. A copy of the power of attorney and other authorization documents should be sent to the Company before the meeting. The proxy form can be obtained at the Company’s website www.dignitana.se.

Agenda
1. The AGM opens

2. Election of Chairman of the meeting

3. Preparation and approval of voting list

4. Approval of the agenda

5. Election of one or two persons to verify the minutes

6. Determination whether the Meeting has been duly convened

7. Presentation by the CEO

8. Presentation of the annual report and Auditor’s report and the Group annual report and the Group Auditor’s report

9. Decisions
a. Adoption of income statement and balance sheet and the Group income statement and the Group balance sheet
b. Decision regarding the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet
c. Discharge of liability of the Directors and Chief Executive Officer

10. Determination of the number of Directors and Auditors

11. Election of Chairman of the Board of Directors and Auditors

12. Determination of fees for Board of Directors and Auditors

13. Decision to authorize the Board of Directors to decide on issues

14. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 2: Election of Chairman of the meeting.

The Largest Shareholders proposes that the Board member, Mikael Wahlgren, is elected as Chairman of the general meeting.

Item 9. B: Resolution regarding the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet.

The Board proposes that the Annual General Meeting resolve that the Company’s results be disposed of in accordance with the Board’s proposal in the Annual Report. The Board also proposes that no dividend be paid for the 2018 fiscal year.

Item 10: Determination of the number of Directors and Auditors.

It is proposed by the shareholders holding at least 35 percent of the shares in the Company (“the Largest Shareholders”) that the Board of Directors shall comprise at least six Directors. However, the Largest Shareholders will consider the addition of further new Board member(s) to ensure proper representation of shareholder interests. The conclusion of the Largest Shareholders consideration will be presented in the decisions document, to be presented on the Company’s webpage at the latest three weeks prior to the AGM.

The Largest Shareholders proposes that the number of Auditors shall be one Auditor.

Item 11: Election of Chairman of the Board of Directors, other members of the Board of Directors and Auditors

The Largest Shareholders proposes the re-election of Thomas Kelly, Mikael Wahlgren, Ingrid Atteryd Heiman and William Cronin as Board members and to elect Greg Dingizian and Pontus Kristiansson as new members of the Board of Directors. Should the Largest Shareholders decide to add any further new Board member(s), these will be presented in the Decisions document, to be presented on the Company’s webpage at the latest three weeks prior to the AGM.

Greg Dingizian is 58 years old and is the Owner and CEO of his own holding company, Adma Förvaltnings AB. Greg has extensive experience from leading positions, including the duty as CEO of GOTIC AB, Wihl Sonesson AB, Victoria Park AB and HSB Malmö EK.för and several other companies. He has extensive experience from board work within a number of companies, e.g. as Chairman of the Board of Directors in Annehem Fastigheters AB, Victoria Park AB and Board member in over fifty other companies. Ongoing assignments include Board membership of Adma Förvaltnings AB and Kollektiva Innovation Studios AB.

Pontus Kristiansson is 47 years old and the founder of the strategy advisor firm Altaverita AB. Pontus has more than 20 years’ experience as founder, CEO and Board executive of several startup and growth businesses. He started his career with the consumer goods marketing company Procter & Gamble and thereafter as strategy consultant at McKinsey & Co before launching his first technology company 1999. Pontus holds a MSc in Engineering from Lund University LTH. He is also a climate impact investor and Chairman of the investment firm Realinvest AB. He has extensive experience from acting in leading positions and of Board work within a number of companies, e.g. as CEO and Board member of Kollektiva Innovation Studios AB, Vice President of Marketing at Rich Relevance Inc., Board member of IKANO Försäkring AB, CEO and Board member of Avail Intelligence AB, Business Development Consultant at Maersk Data Sverige AB and CEO of Absalon Group AB. Ongoing assignments include the position as Chairman of the Board of Realinvest AB

The Largest Shareholders proposes that the AGM designate Price Waterhouse Coopers (PWC) as the firm providing auditing services for the period until the end of the next AGM and that PWC have notified that, if PWC is elected, then PWC will appoint the authorized Public Accountant Cecilia Andrén Doselius as the Company’s main responsible Auditor.

It is also proposed that Thomas Kelly be re-elected as Chairman of the Board.

Information of the proposed Board members to be re-elected can be found at www.dignitana.com.

Item 12: Determination of fees for Board of Directors and Auditors

The Largest Shareholders proposes that the remuneration to each Director of the Company’s Board, elected by the meeting and who is not employed by the Company or owns more than 10 percent of the shares in the Company, shall be SEK 100 000 per year. and that the Chairman of the Board of Directors is, due to the below mentioned payment for his assignments in the Dignitana Inc. Board, to receive no remuneration for the assignments in the Company’s Board. The Board members that are non-resident in Sweden and who are elected to the Company’s Board of Directors will, if they are also elected as members of the Dignitana Inc. Board and who is not employed by the Company, be proposed to receive an ordinary payment of 12 000 USD per person and year. Therefore, it is proposed that no remuneration will be paid by Dignitana AB to those Board members who are also Board members of Dignitana Inc. for the assignment in the Company.

The Largest Shareholders proposes that fees to the auditors shall be paid in accordance with approved invoices.

Item 13: Decision to authorize the Board of Directors to decide on issues.

The Board proposes that the AGM in order to enable the Board to provide the Company with the working capital and/or new owners of strategic importance for the Company and/or the acquisition of other companies or businesses, to authorize the Board of Directors, to be able to decide, during the period upto the next AGM, to issue a maximum of a number of Shares and/or warrants for a maximum amount of 100 million SEK in total issuance with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without a provision for a non-cash issue.

The authorization may be exercised on one or more occasions, within the described limitation.

In order to ensure that the Company’s current shareholders are not disadvantaged in relation to a third- party investor, the issue shall be made at market-based subscription price, with reservation for market- based issue discount, where applicable. The Board of Directors shall be entitled to take a decision on the detailed issue terms.

A decision, pursuant to this paragraph 13, assumes, for its validity, that it is supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

 

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, please refer to the Privacy policy available at Euroclear Sweden AB’s webpage: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

__________________
Lund in April 2019
Dignitana AB (publ)
The Board of Directors

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.

Please note that the content of this website is not intended as professional medical or healthcare advice and should not be construed as a substitute for professional healthcare advice, or services from a qualified professional healthcare provider familiar with your unique situation. This content is intended solely as a general product and corporate information.

OPERATIONS
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+1 469-917-5555

HEADQUARTERS
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sweden
+46 46 16 30 90

HEADQUARTERS
Dignitana S.r.l.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milan, Italy