Dignitana kallar till extra bolagsstämma 4 mars 2014

Kallelsen bifogas i sin helhet

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Tidplan

Sista dag för handel i Dignitanas aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool är den 11 mars 2014. Aktierna i Dignitana handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool från och med den 12 mars 2014. Avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla aktier i BrainCool är den 14 mars 2014.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Styrelsen föreslår bolagstämman att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB.

Tisdagen den 18 februari 2014 kommer en broschyr om förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB att publiceras (genom press release och bolagets hemsida) och distribueras till bolagets aktieägare.

BrainCool befinner sig nu i ett skede där det är viktigt att bolaget ges fullt fokus och resurser att vidareutveckla och marknadslansera kylningsprodukter, initialt för strokeindikationen men även för hjärtstillestånd samt en neonatal kylningsenhet för spädbarn (”medicinsk kylning”). Bolaget kommer även utvärdera andra indikationer.

Genom utdelningen av BrainCool till aktieägarna i Dignitana görs bedömningen att verksamheten i respektive bolag renodlas och får ett tydligt fokus. De synergier som finns mellan bolagen inom produktutveckling och inköp kommer att bibehållas.

BrainCool kommer att ha licens för hjärnkylning inom stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Den kylningsprodukt som tas fram av BrainCool äger Dignitana rätt att använda inom onkologi avseende till exempel kemoterapi, för den växande hemsjukvårdsmarknaden i Storbritannien och USA.

Avsikten är att aktierna i BrainCool ska listas vid AktieTorget med planerad första handelsdag den 14 maj 2014. En separat listning av BrainCool är ett naturligt steg i utvecklingen av Dignitanas och BrainCools verksamheter. Vidare möjliggör listningen för investerare att välja investera direkt i BrainCool. BrainCool avser att genomföra en nyemission inför listningen för att finansiera utvecklingen av kylningsprodukter för marknadslansering.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.