Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

 

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Klas Arildsson, William Cronin, Richard DiIorio, Lina Karlsson, Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac till styrelseledamöter. Klas Arildsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier.

 

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, genomföra företagsförvärv, finansiering av företagsförvärv och/eller bredda ägarkretsen.

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

 

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets medarbetare i Sverige i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 1 050 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 26 maj 2026 till och med den 6 juni 2026.

 

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets medarbetare i USA i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 750 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 26 maj 2026 till och med den 6 juni 2026.

 

 


För mer information kontakta:

Melissa Bourestom, kommunikationschef,  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se