Dignitana: Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-12-04

Dignitana AB (publ) har idag, måndagen den 4 december 2017, hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Lund. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

-         Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission. Rätt att teckna aktier ges med företräde till aktieägare i förhållande till befintligt antal aktier där en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna (1) ny aktie. Totalt kan aktiekapitalet ökas med högst 20 274 112 kronor och antalet aktier ökas med högst 20 274 112 aktier. Priset för varje tecknad aktie är 2,10 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 december och teckning och betalning ska ske under perioden 8-22 december.

-         Stämman beslutade om ändring av §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier) i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär att i §4 ändras gränserna för aktiekapitalet till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 och i §5 ändras antalet aktier till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

För ytterligare information:

Johan Ericsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: johan.ericsson@dignitana.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 13.30 CET.Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com