Delårsrapport januari-mars 2012

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Resultat och ställning

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal Q1 2012 Q1 2011 Helår 2011 Helår 2010
Nettoomsättning, tkr 6 321 1 126 20 384 3 943
Resultat efter finansiella poster, tkr -1 538 -3 208 2 308 -21 556
Kassa och bank, tkr 0 3 931 848 12 785
Resultat per aktie, kr -0,19 -0,41 0,29 -2,73

Väsentliga händelser under perioden

  • Dignitana tecknade ett distributionsavtal för flera europeiska marknader med en stor industriell partner och tog samtidigt en order om 30 DigniCapsystem. Bolaget har sedan april 2010 samarbetat med denna partner under ett LOI och haft avtal för kliniska studier.
  • Dignitana har även, med ovan nämnde aktör, avtalat om samarbete rörande teknikutveckling. Resurser kommer, utan kostnad för Dignitana, att tillskjutas från den europeiske partnern i en produktionstransfer då Kitron i Karlskoga, bolagets leverantör av DigniC 3-systemet, har varslat samtlig personal som en följd av att den enskilt största kunden till Kitron AB:s Karlskoga-enhet kommer att flytta till ett lågkostnadsalternativ inom Kitron-koncernen i Kina.
  • Dignitanas teknologiutveckling i dotterbolaget BrainCool AB inom hjärnkylning av strokepatienter kommer att ingå i en klinisk studie som har erhållit 15 miljoner euro från EU och kommer att omfatta minst 1500 strokepatienter i 25 länder. Det är European Stroke Research Network for Hypothermia som håller i studien som är en av de största som har gjorts när det gäller behandling av strokepatienter.
  • Dignitanas dotterbolag BrainCool AB har slutit ett avtal om en klinisk studie omfattande 25–30 individer för utvärdering av bolagets teknologi inom hjärnkylning av strokepatienter. Samarbetet är med ett av de mest betydande universitetssjukhusen i Storbritannien och studien har erhållit godkännande av NHS (National Health Service).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I samarbete med den nya industriella partner har två alternativ tagits fram för den kommande väsentliga produktionsökningen av kylsystemet Digni C 3 inkl ett antal mindre produktionsförbättringar. Beräknad serieproduktion kommer vara intierad enligt plan under det fjärde kvartalet.

Kommande finansiella rapporter

  • Delårsrapport januari – juni 2012                                               2012-08-28
  • Delårsrapport januari – september 2012                                                          2012-11-28
  • Bokslutskommuniké för 2012                                                                          2013-02-27

Den ordinarie årsstämman är planerad till den 29 juni 2012.

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap som marknadsledare och de facto standard i världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatal vård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)

Förutom den väsentliga förbättringen av omsättningen (en ökning med 461 %) och resultatet jämfört med motsvarande period föregående år vill jag poängtera två enskilt stora händelser för Dignitana under det första kvartalet;

  • Samarbete med en stor industriell aktör inom distribution och även tekniksamarbete under den pågående produktionstransfern kommer vara ytterligare en viktig hörnsten i den anpassning av organisationen som görs inför den kommande kraftiga tillväxten. Respektive samarbete avlöper mycket väl och kommer media lanseras att presenteras när samtliga potentiella ytterligare synergier har analyserats.
  • Den av EU finansierade studien för kylning av strokepatienter med 150 MSEK är en stor möjlighet för bolagets projekt inom hjärnkylning, där redan samarbeten är etablerade med flera internationella ”key opinion leaders” inom neurologi..

Bolaget har en utnyttjad checkkredit 31 mars men hade kundinbetalningar om över 5 MSEK under de den första delen av april. Bolagets huvudfokus för närvarnade är att anpassa organisationen till att även organisatoriskt kunna hantera att vara en ledande aktör inom medicinteknik. En Chief Operating Officer är rekryterad till bolaget för att ansvara för utvecklings-, produktions- och servicefunktionerna inom Dignitana, bl.a med erfarenhet från roller som konstruktionschef på inom Gambro koncernen.

Dignitanas produktionsproblem har minskat tempot något men vi har nu säkerställt att produktion kan initieras vid en ny produktionsenhet och även tagit tillfälle förstärka organisation och processer för att möta stark framtida tillväxt. Emellertid kan nu en försäljningsprognos för 2012 om 40 MSEK fastställas, en tillväxt om ca 100 %.

Under året kommer flera resultat av pågående kliniska studier presenteras på ledande cancer möten internationellt från flera olika marknader. På vissa marknader har information kommit ut om studier då nöjda patienter i bl.a. USA, England och Tyskland har referat det goda resultaten av sin behandling på internet forum och s.k bloggar. Dock har vi inte som bolag möjlighet kommentera det i detalj innan publikationer är utförda, i sammanhanget noterar jag dock att vår produkt handlar om patientnytta och det är tillfredställande att de är nöjda med sin beahandling.

Resultaten av studierna är dock goda och vi arbetar nu i nära samarbete med våra två stora partners med strategier för att erhålla kostnadsersättning, så kallad reimbursement, från statliga och privata sjukförsäkringar på olika marknader.

Finansiell utveckling och försäljningsprognos

Omsättning och resultat.

Omsättningen för första kvartalet 2012 uppgick till 6,3 MSEK (1,1). Det är en ökning med 461% jämfört med samma period föregående år och är hänförlig till framgångar på den tyska marknaden. Resultat efter finansiella poster förbättrades från -3,2 MSEK till – 1,5 MSEK.

Likviditet och kassaflöde

I slutet av kvartalet utnyttjade Dignitana checkkrediten som en följd av uteblivna leveranser, men erhöll kundinbetalningar om över MSEK 5 under de den första delen av april varför likviditeten nu är tillfredställande.

Försäljningsprognos

I och med att Dignitana nu har slutit avtal för distribution och lansering in Europa med en stark partner och att omläggningen av produktionen nu är säkerställd har en försäljnings prognos om 40 MSEK fastställts för 2012.

Förändringarna av produktion har varit ansträngande för bolaget men har även varit ett tillfälle att förbättra produkten och ytterligare öka kvaliteten. I förlängningen förväntar vi oss även förbättrade marginaler och en effektivare produktion samt tar tillfället i akt att under 2012 etablera en starkare organisation då vi förväntar oss en hög tillväxttakt även de följande åren.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 31 mars 2012 till 10 (5) personer.

Framtidsutsikter

Den framtida marknaden för DigniCap™-systemet bedöms positivt vilket har bekräftats av tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden och årets försäljningsprognos är 40 MSEK en tillväxt om 100 %. De produktionsproblem som bolaget har genomgått är nu lösta och teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än kärnverksamheten. Nya intressanta studier relaterade till positiva effekter av medicinsk kylning avseende sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana kommer att befinna sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå alla definierade huvudmarknader som USA och nya affärsområden.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 7 903 431 stycken per den 31 mars 2012. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Bolaget använder sig av Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

Insynspersoners aktieinnehav                                                                 

                   Antal Aktier

Johan Stormby via Eurosund AB                                                             2 549 041

Martin Waleij                                                                                          179 084

Hans Henriksson                                                                                         24 200

Mats Forsman                                                                                             8 500

Bengt Furberg                                                                                              7 240

Semmy Rülf                                                                                                25 000

Madelaine Roos                                                                                            4 000

Christian Strand                                                                                            5 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens godkännande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport                

Lund, den 28 maj 2012

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson                                                       Styrelseordförande

Johan Stormby                                                                 Styrelseledamot

Mats Forsman                                                                  Styrelseledamot

Bengt Furberg                                                                 Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Resultaträkning                       Q1 2012 Q1 2011 Helår 2011 Helår 2010
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 6 320 936 1 126 359 20 383 705 3 943 240
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 3 823 405 719 577 4 134 886 1 859 067
Övriga externa kostnader 2 011 351 2 335 861 8 519 922 6 844 326
Personalkostnader 1 823 262 1 142 963 5 023 981 5 056 037
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 56 664 78 791 312 458 10 576 360
Summa rörelsens kostnader 7 714 682 4 277 192 17 991 247 24 335 790
Rörelseresultat -1 393 746 -3 150 835 2 392 458 -20 392 550
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 24 553 19 542 206 087 30 545
Räntekostnader och liknande resultatposter -168 876 -76 311 -290 990 -1 193 639
Summa resultat från finansiella poster -144 323 -56 769 -84 903 -1 163 094
Resultat efter finansiella poster -1 538 069 -3 207 604 2 307 555 -21 555 643
Periodens resultat -1 538 069 -3 207 604 2 307 555 -21 555 643
Antal aktier vid periodens slut 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Resultat per aktie -0,19 -0,41 0,29 -2,73
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Balansräkning 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 781 143 626 974 837 807 521 265
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 050 000 50 000 4 050 000 50 000
Summa anläggningstillgångar 4 831 143 676 974 4 887 807 571 265
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 007 416 5 162 354 5 278 386 4 290 670
Förskott till leverantörer 3 550 000 2 500 000 3 650 000 1 000 000
8 557 416 7 662 354 8 928 386 5 290 670
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 403 407 1 875 528 2 852 815 1 084 426
Fordringar hos koncernföretag - - 921 847 -
Aktuella skattefordringar 148 358 193 577 116 567 111 832
Övriga kortfristiga fordringar 1 900 155 994 632 601 812 633 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 017 333 517 394 2 051 817 566 193
10 469 253 3 581 130 6 544 858 2 395 826
Kassa och bank 0 3 931 355 847 659 12 784 554
Summa omsättningstillgångar 19 026 669 15 174 819 16 320 903 20 471 050
Summa tillgångar 23 857 812 15 851 793 21 208 710 21 042 314
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Balansräkning 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -43 818 324 -46 125 878 -46 125 878 -24 570 236
Årets resultat -1 538 068 -3 207 604 2 307 555 -21 555 642
5 850 844 1 873 754 7 388 913 5 081 358
Summa eget kapital 13 754 275 9 777 185 15 292 344 12 984 789
Långfristiga skulder
Övriga skulder 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4 500 000
Summa långfristiga skulder 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4 500 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 631 993 1 760 122 1 300 902 1 834 768
Övriga kortfristiga skulder 1 351 522 214 028 327 709 544 544
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 120 022 1 100 458 1 287 755 1 178 213
Summa kortfristiga skulder 7 103 537 3 074 608 2 916 366 3 557 525
Summa eget kapital och skulder 23 857 812 15 851 793 21 208 710 21 042 314
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Kassaflödesanalys Q1 2012 Q1 2011 Helår 2011 Helår 2010
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 393 746 -3 150 835 2 392 459 -20 392 549
Avskrivningar 56 664 78 791 312 457 10 576 360
Emissionskostnad - - - -2 277 328
Erhållen ränta 24 553 15 828 206 087 30 545
Erlagd ränta -168 876 -72 598 -290 990 -1 193 639
Betald inkomstskatt            -            -              -         -
-1 481 405 -3 128 814 2 620 013 -13 256 911
Förändring varulager 370 970 -2 371 684 -3 637 716 -2 748 507
Förändring övriga kortfristiga fordringar -3 924 395 -1 185 304 -4 149 032 54 904
Förändring övriga kortfristiga skulder 3 158 662 -1 982 917 -641 160 -2 512 924
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 876 168 8 668 719 -5 807 895 -18 463 138
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar - -184 500 -629 000 139 897
Förvärv av koncernföretag          -          - -4 000 000 -50 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -184 500 -4 629 000 89 897
Finansieringsverksamheten
Nyemission av aktiekapital - - - 4 300 066
Nyemission överkursfond - - - 25 103 846
Förändring långfristiga skulder        -            - -1 500 000 1 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 -1 500 000 30 403 912
Periodens kassaflöde -1 876 168 -8 853 219 -11 936 895 12 030 671
Likvida medel vid periodens början 847 659 12 784 554 12 784 554 753 883
Likvida medel vid periodens slut -1 028 510 3 931 335  847 659 12 784 554
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Förändring av Eget kapital Q1 2012 Q1 2011 Helår 2011 Helår 2010
Ingående balans 15 292 345 12 984 789 12 984 789 7 413 847
Nyemission - - - 27 126 584
Periodens resultat -1 538 068 -3 207 604 2 307 555 -21 555 643
Utgående balans 13 754 275 9 777 185 15 292 344 12 984 789

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.