Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Teckningsperioden för Dignitana ABs (”Dignitana” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent.   Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3 december 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

I samband med företrädesemissionen har Bolaget även genomfört tre riktade emissioner som tecknats fullt ut. Två riktade kontantemissioner om ca 8,1 MSEK omfattande totalt 1 920 500 aktier samt en kvittningsemission om ca 1,4 MSEK omfattande totalt 337 828 aktier. Kvittningsemissionen avser garantiersättning för emissionsgarantin i företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen och de riktade emissionerna kommer Dignitanas aktiekapital att öka med 8 050 931 SEK till 48 599 155 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 8 050 931 till 48 599 155 aktier. När Företrädesemissionen och de riktade emissionerna är registrerade kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North i mitten av januari 2019.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl 08:30 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20


Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.