Dignitana AB Delårsrapport jan-sept 2012

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Resultat och ställning

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal koncernen Q32012 Q32011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Helår 2011
Nettoomsättning, tkr 1 854 2 366 9 929 3 962 5 528
Intäkter, tkr 1 854 2 366 9 929 13 073 14 645
Resultat efter finansiella poster, tkr -3 113 -3 124 -7 628 -201 -3 664
Kassa och bank, tkr 752 2 241 752 2 241 945
Resultat per aktie, kr -0,39 -0,40 -0,97 -0,03 -0,46

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget har tagit ett rörelsekapitallån om 5,0 MSEK för att säkerställa ökade volymer med ny produktionspartner och beslutat genomföra en företrädesemission om 35 millioner kronor.
 •  
 • Bolaget har slutit ett samarbetsavtal med Partnertech avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter till Dignitana, efter ett nära samarbete mellan parterna och en av Dignitanas samarbetspartners vad gäller genomförandet av förbättringar och förberedelser inför produktionsstart av DigniCapTM systemet.
 • Dignitana har nått en överenskommelse med bolagets tidigare produktionspartner för Digni C3 systemet att överföra en stor del den kvarstående utestående produktionen till bolagets nya produktionspartner. Detta i syfte att säkerställa kvalitet, skapa möjlighet att implementera produktionsförbättringar men även på grund av svårigheterna att få ut produkter enligt plan och kvalitetsmål från en nedlagd produktionsenhet med medföljande problem.
 • Den 25:e september hölls en studie- och utbildningsdag på Royal Marsden, London, ”Advances in Scalp Cooling and Future Developments”, På utbildningsdagen presenterades studier från bl.a England, Holland, Japan, Tyskland och USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nyemissionen övertecknades med 31,1 % och tillförde Dignitana 34,8 MSEK före emissionskostnader och antalet aktier ökar från 7 903 431 till 10 537 908. De som tilldelats aktier i nyemissionen har också tilldelats teckningsoptioner för varje fyrtal tecknade och betalade aktier vilka uptas för handel den 15 november. Antalet tilldelade teckningsoptioner uppgår totalt till 658 565.
 • Bolaget har ytterligare intensifierat arbete med lansering och klinisk utveckling i Storbritannien, efter att ha medverkat i en studiedag om skalpkylning på The Royal Marsden och även utöka samarbete med hjärnkylning med University of Edinburg.

Kommande finansiella rapporter

 • Bokslutskommuniké för 2012                                                                          2013-02-27

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap™ som marknadsledare och de facto standard i världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)

Bolaget har med justering för engångsintäkt i juni 2011 om 9 111 tkr ökat omsättningen med 150,5% jämfört med de tre första kvartalen 2011 vilket indikerar den positiva utvecklingen i bolaget med ett ökat intresse från marknaden och en pågående expansion. Produktionstransfern till Partnertech AB har slutförts efter periodens utgång och de första leveranserna har initierats

Bolaget har haft en målsättning att redan i år nå en försäljning om 40 MSEK, vilket inte kommer nås på grund av de problem vi haft med att få ut produkter från vår tidigare produktionspartner.

Emellertid gynnar det den långsiktiga produktionsprocessen både att kvarvarnade produktion som inte slutfördes inom Kitron flyttades till till vår nye partner Partnertech under augusti, men även att ett antal förbättringar har utförts under transfern.

Förändringarna av produktion har varit ansträngande för bolaget men har även erbjudit ett tillfälle att förbättra produkten och ytterligare förbättra kvaliteten. I förlängningen förväntar vi oss även förbättrade marginaler och en effektivare produktion samt tar tillfället i akt att under 2012 etablera en starkare organisation då vi förväntar oss en hög tillväxttakt även under kommande år.

Finansiella kommentarer

 • Dignitana redovisar koncernredovisning från och med Q2-rapporten med medföljande ändringar av jämförelsesiffror. Det helägda dotterbolaget BrainCool AB har en licens för att vidareutveckla bolagets patent och teknologi inom nedkylning av hjärnan. De aktiverade utvecklingskostnaderna om kSEK 1 500 är hänförliga till bolagets utveckling av en produkt primärt för indikationen stroke. I koncernen elimineras internvinsten från föregående år om 4 MSEK som avser engångslicensintäkten.
 • Bolaget har stark försäljningstillväxt på 150,5 %, dock påverkas marginaler av den fallande Euro kursen.
 • Bolagets personalkostnader ökar vilket kompenseras av mindre konsultkostnader, då rekryterade resurser medför ny kompetens till bolaget.
 • I bolagets lager finns för stunden 20 system på utvärdering i Storbritannien, de första systemen är sålda efter periodens utgång och marknaden är en nyckelmarknad för boalget.
 • Bolaget har under perioden upptagit ett rörelsekapitallån om MSEK 5 för att säkerställa rörelsekapital för det nya produktionsavtalet med ny partner då de innehåller en väsentlig produktionsökning i samråd med bolagets två stora kommersiella partners och starkt intresse på andra marknader.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 september 2012 till 10 (8) personer.

Framtidsutsikter

Den framtida marknaden för DigniCap™-systemet bedöms vara positiv vilket har bekräftats av tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden och årets mål om en försäljning om 40 MSEK och därmed en tillväxt om 100 % fortfarande bedöms kunna uppnås.

De produktionsproblem som bolaget har genomgått har varit ansträngande och dragit ned tempot i försäljningen, dock har vi parallellt arbetat med att etablera en ny partner i nära samarbete med två globala aktörer och dessa samarbeten gynnar även vår nya teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB vilket innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än inom kärnverksamheten. Nya intressanta studier avseende till positiva effekter av medicinsk kylning relaterade till sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå ut på alla definierade huvudmarknader så som USA samt etablera nya affärsområden.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 1 december 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 7 903 431 stycken per den 30 september 2012. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Bolaget använder sig av Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

Insynspersoners aktieinnehav                                           

                   Antal Aktier

Johan Stormby via Eurosund AB                                                           2 852 071

Martin Waleij                                                                                         195 808

Hans Henriksson                                                                                        32 266

Bengt Furberg                                                                                            13 240

Semmy Rülf                                                                                                71 212

Madelaine Roos                                                                                           5 000

Christian Strand                                                                                          10 000

Marcus Jönsson                                                                                         303 030

Scott McGovern                                                                                          10 999

Jane Wall                                                                                                       8 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport                

Lund, den 28 november 2012

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson                                                      Styrelseordförande

Johan Stormby                                                                Styrelseledamot

Bengt Furberg                                                                 Styrelseledamot

Semmy Rülf                                                                     Styrelseledamot

Marcus Jönsson                                                               Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Resultaträkning                       Q32012 Q32011 Q1-Q3    2012   Q1-Q3 2011 Helår      2011
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 1 854 473 2 365 572 9 928 802 3 962 396 5 527 534
Övriga intäkter          -          -          - 9 110 800 9 117 371
1 854 473 2 365 572 9 928 802 13 073 196 14 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 1 257 838 1 698 558 6 422 596 2 670 146 4 134 886
Övriga externa kostnader 2 003 967 2 228 901 5 532 310 6 620 020 8 466 471
Personalkostnader 1 485 861 1 463 163 5 114 507 3 744 893 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 57 573 67 679 170 901 252 108 312 457
Summa rörelsens kostnader 4 805 239 5 458 299 17 240 314 13 287 167 18 224 419
Rörelseresultat -2 950 766 -3 092 727 -7 311 512 -213 971 -3 579 514
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 10 252 6 766 40 519 161 677 206 142
Räntekostnader och liknande resultatposter -172 938 -37 774 -356 753 -148 364 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -162 686 -31 007 -316 234 13 313 -84 848
Resultat efter finansiella poster -3 113 452 -3 123 735 -7 627 746 -200 658 -3 664 362
Periodens resultat -3 113 452 -3 123 735 -7 627 746 -200 658 -3 664 362
Antal aktier vid periodens slut 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Resultat per aktie -0,39 -0,40 -0,97 -0,03 -0,46

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 499 507 338 684 878 331
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 685 070 898 156 837 807
Summa anläggningstillgångar 2 184 577 1 236 840 1 716 138
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 785 744 6 328 401 5 278 386
Förskott till leverantörer 3 610 088 3 750 000 3 650 000
9 395 832 10 078 401 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 910 531 898 975 2 852 815
Aktuella skattefordringar 211 940 198 872 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 843 339 1 156 908 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 115 918 2 082 390 370 261
6 081 728 4 337 145 3 660 116
Kassa och bank 752 467 2 240 660 944 952
Summa omsättningstillgångar 16 230 027 16 656 206 13 533 454
Summa tillgångar 18 414 604 17 893 046 15 249 592

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -49 790 241 -46 125 878 -46 125 878
Årets resultat -7 627 746 -200 658 -3 664 362
-6 210 751 4 880 700 1 416 996
Summa eget kapital 1 692 680 12 784 131 9 320 427
Långfristiga skulder
Övriga skulder 6 875 000 3 000 000 2 000 000
Summa långfristiga skulder 6 875 000 3 000 000 2 000 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 688 138 763 566 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 1 382 207 289 632 1 340 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 776 579 1 055 717 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 9 846 924 2 108 915 3 929 165
Summa eget kapital och skulder 18 414 604 17 893 046 15 249 592

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Förändring av Eget kapital Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Helår     2011
Ingående balans 9 320 427 12 984 789 12 984 789
Nyemission - - -
Periodens resultat -7 627 746 -200 658 -3 664 362
Utgående balans 1 692 680 12 784 131 9 320 427

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Kassaflödesanalys Q32012 Q32011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Helår     2011
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 950 766 -3 092 727 -7 311 512 -213 971 -3 579 514
Avskrivningar 57 573 67 679 170 901 252 108 312 457
Emissionskostnad - - - - -
Erhållen ränta 10 252 6 766 40 519 161 677 206 142
Erlagd ränta -172 938 -37 774 -356 753 -148 364 -290 990
Betald inkomstskatt          -          -          -          -          -
-3 055 879 -3 056 055 -7 456 845 51 450 -3 351 905
Förändring varulager -1 749 244 -1 255 421 -467 446 -4 787 731 -3 637 716
Förändring övriga kortfristiga fordringar -2 181 619 -2 337 650 -2 421 612 -1 941 319 -1 264 290
Förändring övriga kortfristiga skulder 2 088 329 -975 519 5 917 758 -1 448 610 -628 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 898 413 -7 624 645 -4 428 145 -8 126 210 -8 882 271
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar -271 841 -274 772 -639 340 -967 684 -1 507 331
Kassaflöde från investeringsverksamheten -271 841 -274 772 -639 340 -967 684 -1 507 331
Finansieringsverksamheten
Nyemission av aktiekapital - - - - -
Nyemission överkursfond - - - - -
Förändring långfristiga skulder 4 875 000          - 4 875 000 -1 500 000 -1 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 875 000 0 4 875 000 -1 500 000 -1 500 000
Periodens kassaflöde -295 254 -7 899 417 -192 485 -10 593 894 -11 889 602
Likvida medel vid periodens början 1 047 721 10 140 077 944 952 12 834 554 12 834 554
Likvida medel vid periodens slut 752 467 2 240 660 752 467 2 240 660 944 952

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Resultaträkning                       Q32012 Q32011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Helår   2011
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 1 854 473 2 365 572 9 928 802 3 962 396 5 527 534
Övriga intäkter          -          -          - 13 110 800 13 117 371
1 854 473 2 365 572 9 928 802 17 073 196 18 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 1 257 838 1 698 558 6 422 596 2 670 146 4 134 886
Övriga externa kostnader 2 003 967 2 228 900 5 531 020 6 610 942 8 457 393
Personalkostnader 1 485 861 1 463 163 5 114 507 3 744 893 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 57 573 67 679 170 901 252 108 312 457
Summa rörelsens kostnader 4 805 239 5 458 298 17 239 024 13 278 089 18 215 341
Rörelseresultat -2 950 766 -3 092 726 -7 310 222 3 795 107 429 564
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 10 156 6 766 40 423 161 677 206 087
Räntekostnader och liknande resultatposter -172 938 -37 774 -356 722 -148 364 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -162 782 -31 007 -316 299 13 313 -84 903
Resultat efter finansiella poster -3 113 548 -3 123 734 -7 626 521 3 808 420 344 661
Periodens resultat -3 113 548 -3 123 734 -7 626 521 3 808 420 344 661
Antal aktier vid periodens slut 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Resultat per aktie -0,39 -0,40 -0,96 0,48 0,04

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - - -
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 685 070 898 156 837 807
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 050 000 4 050 000 4 050 000
Summa anläggningstillgångar 4 735 070 4 948 156 4 887 807
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 785 744 6 328 401 5 278 386
Förskott till leverantörer 3 610 088 3 750 000 3 650 000
 9 395 832 10 078 401 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 910 531 898 975 2 852 815
Fordringar hos koncernföretag 1 668 563 400 000 921 847
Aktuella skattefordringar 211 940 198 872 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 779 920 1 140 715 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 115 918 2 082 390 370 261
7 686 872 4 720 952 4 581 963
Kassa och bank 602 078 2 141 115 847 659
Summa omsättningstillgångar 17 684 782 16 940 468 14 358 008
Summa tillgångar 22 419 852 21 888 624 19 245 815

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -45 781 218 -46 125 878 -46 125 878
Årets resultat -7 626 521 3 808 420 344 661
-2 200 503 8889 778 5 426 019
Summa eget kapital 5 702 928 16 793 209 13 329 450
Långfristiga skulder
Övriga skulder 6 875 000 3 000 000 2 000 000
Summa långfristiga skulder 6 875 000 3 000 000 2 000 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 683 138 750 066 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 1 382 207 289 632 1 327 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 776 579 1 055 717 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 9 841 924 2 095 415 3 916 365
Summa eget kapital och skulder 22 419 852 21 888 624 19 245 815


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.