Information om företrädesemission i BrainCool AB

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets pressmedelandetjänst för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana AB:s aktieägare är BrainCool inte längre ett dotterbolag till Dignitana. Information om BrainCool AB kommer fortledes distribueras genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den 15 april kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool AB:s verksamhet.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Företrädesemissionen inleds idag

Idag, den 27 mars 2014, inleds teckningstiden i BrainCool AB:s företrädesemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 10 april 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen kommer BrainCool att delta i ett antal informationsträffar samt en webbhearing för att informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt finns att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.braincool.org, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Motiv för nyemission – produktutveckling samt kliniska studier

BrainCool planerar att utveckla en kylningsenhet för kliniska studier samt genomföra bolagets delstudier i EuroHYP-studien med hjälp av kapitalet från noteringsemissionen. Tiden för att utveckla CE-certifierade produkter för kliniska studier bedöms till 6 – 9 månader från planerad notering på AktieTorget.

Erbjudandet i sammandrag

 • Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 mars 2014 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2014. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2014. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 • Teckningstid: 27 mars – 10 april 2014.

 • Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

 • Emissionsvolym: Högst 9 732 385 SEK före emissionskostnader. Lägst 2 800 000 aktier och högst 3 892 954 aktier.

 • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 000 aktier.

 • Antal aktier innan nyemission: 11 678 862 aktier.

 • Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money).

 • Aktiens ISIN-kod: SE0005731833

  Teckningsförbindelser och garantiteckning

  BrainCool har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser om totalt cirka 2,7 MSEK och garantiåtagande om 4 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtagande.

  Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsåtagande och garantiåtagande finns tillgängligt i bolagets memorandum.

  Notering på AktieTorget

  BrainCool är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs. Första dag för handel beräknas bli den 7 maj 2014.

  - EuroHYP-studien genomförs för att kliniskt undersöka effekten av kylning vid stroke och förväntas leda till en riktlinje för hur kylning av strokepatienter ska genomföras i Europa. Att vi deltar i denna stora multicenterstudie är för oss framförallt en validering av konceptet men kan också leda till att vi, tillsammans med andra deltagare, får ett försprång på marknaden.

  Kapitalet från nyemissionen kan ge oss förutsättningarna för att genomföra våra delstudier i EuroHYP, säger Martin Waleij.

  Finansiell rådgivare

  Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

  Informationsträffar och webbhearing

 • Lund – 27 mars 2014 kl. 10.15 – 10.45 – Sedermeradagen på Medicon Village.

 • Nyköping – 1 april 2014 kl. 17.30 – Scandic City Nyköping, Brunnsgatan 31.

 • Stockholm – 2 april 2014 kl. 12.00 – Investerarlunch på Scandic Anglais Hotell i Stockholm.

 • Uppsala – 3 april 2014 kl. 18.00 – Salagatan 18 A (gamla polishuset).

 • Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 7 april 2014 kl. 10.00, www.aktietorget.se.

För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission på e-post: 
anmalan@sedermera.se eller på telefon: 0431-47 17 00.

Frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information

Martin Waleij

Telefon: 046 – 16 30 92

E-post: info@braincool.orgDignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.