Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 2018

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Resultat och finansiell ställning

Väsentliga händelser under perioden

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 9 022 tkr (1 041 USD), en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2017 och en ökning med 51 procent jämfört med första kvartalet 2018.  
 •  EBITDA uppgick till -2 701 tkr, -312 KUSD, en förbättring med 69 procent jämfört med samma period 2017.  
 •  Dignitana ingick sitt första leasingavtal utanför USA – avtalet rör DigniCap-enheter till 3 kliniker i Spanien.  
 •  9 DigniCap-enheter såldes till vårdinrättningar i länder utanför USA.  
 •  Avtal har ingåtts för 10 DigniCap-enheter på 6 kliniker i USA.  
 •  Behandlingsintäkterna från klinikerna i USA har ökat med 21 procent, jämfört med det första kvartalet 2018.  
 •  Dignitana tar över ansvaret från Sysmex för alla installerade DigniCap-enheter i Europa. Enheterna finns på totalt 70 kliniker i 11 länder. 
 •  Flytten av verksamheten från Lund i Sverige till Dallas i USA var genomförd i april, två månader tidigare än planerat. Dignitana AB:s huvudkontor fortsätter att ha sitt säte i Lund.  
 •  I juni avslog American Medical Association (USA:s läkarförbund) företagets ansökan att få en unik CPT-kod (Current Procedural Terminology) för skalpkylningsenheter. Koden skulle inneburit en förenkling för patienten att få ersättning från försäkringsbolagen. Avsaknaden av en unik CPT-kod har inte haft någon inverkan på Dignitanas försäljning.  
 • Årets bolagsstämma hölls den 24 april 2018 i Lund. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag på samtliga punkter.
 • Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman och Mikael Wahlgren omvaldes som styrelseledamöter vid bolagsstämman den 24 april 2018 med Thomas Kelly som styrelseordförande

Väsentliga händelser efter perioden

 •  I juli registrerade Dignitana AB ett helägt nytt italienskt dotterbolag, Dignitana S.r.l (Società a responsabilità limitata). Det nya bolaget ska göra det enklare att ingå avtal med offentliga vårdinrättningar i Italien.
 •  Efter Dignitana S.r.l-registreringen i Italien kan Dignitana slutföra försäljningen av 3 DigniCap-enheter i landet.
 •  Ytterligare 2 DigniCap-enheter har sålts till kliniker i länder utanför USA sedan den 1 juli 2018.

Finansiella resultat i korthet

Nyckeltal

DIGNITANA GROUP Q2 2018 Q2 2017 Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Helår 2017
Nettoomsättning, tkr 8 976 5 758 14 873 11 886 22 941
Totala intäkter, tkr 9 022 5 852 15 010 12 029 23 133
Resultat efter finansiella poster, tkr -5 374 -10 813 -14 325 -18 922 -42 355
Kassa och bank, tkr 10 368 10 121 10 368 10 121 1 018
Resultat per aktie före
och efter utspädning, kr -0,13 -0,53 -0,33 -0,93 -2,10
DIGNITANA AB Q2 2018 Q2 2017 Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Helår 2017
Nettoomsättning, tkr 7 283 4 636 11 727 9 948 18 300
Totala intäkter, tkr 7 328 4 729 11 863 10 091 18 490
Resultat efter finansiella poster, tkr -4 931 -10 914 -13 958 -19 100 -42 277
Kassa och bank, tkr 9 518 9 157 9 518 9 157 606

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades på engelska för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 10.34 CET.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via http://dignitana.se/rapporter/


För mer information kontakta:

William Cronin, CEO, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20


Om Dignitana AB 

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.