Dignitana AB godkänner produktionstransfer i samarbete med distributörspartner och erhåller order om 115 system av Sysmex

Dignitana har efter avslutad produktionsaudit av Partnertech den 17 – 18 december godkänt produktionstransfer och går i samråd med sina två stora affärspartners vidare och initierar nu en produktion som kan möta efterfrågan.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Produktionstransfern har innehållit ett antal produktförbättringar för att ytterligare förstärka produktens position på marknaden och säkerställa kvalitet.

Dignitana har av SYSMEX erhållit en order om 115 system och samtidigt överenskommit att SYSMEX kommer att erhålla försäljningsrättigheterna även i Nederländerna, Danmark och Norge. Leveranser kommer inledas under januari 2013 och en kvartalsvis leveransplan har upprättats med SYSMEX för produktionsplanering och jämnare kassaflöde. En liknande diskussion förs i positiv anda med vår andra partner Konica Minolta.

Under det fjärde kvartalet 2012 har en batch om 50 system förberetts och kan efter produktionsaudit färdigställas och frisläppas. Vi ser ett mycket stort behov de kommande 18 månaderna och förbereder produktionen efter detta.

VD Martin Waleij kommenterar

”Detta är ett mycket stort steg för Dignitana och vår hittills enskilt största order. Stödet vi har från SYSMEX gläder mig och vi kommer nu att inleda ett intensivt lanseringssamarbete där vi i nära samarbete med SYSMEX kommer att satsa mycket mer intensivt på PR och marknadsföring. Vi har även erhållit ett mycket stort mediaintresse i USA efter Dr. Hope Rugo´s presentation av vår första del av FDA studierna på mötet i San Antonio i december.

När vi i vår marknadsanalys betraktar våra konkurrenter på marknaden, ser vi att sjukvårdspersonalens förtroende för skalpkylning minskar när skalpkylningsutrustningen inte kommer i rutinmässig användning, alternativt kallas tillbaka på grund av produktfel. Detta är inget Dignitana har erfarit, men vi anser att en nollfelsprincip är avgörande för att förstärka Dignitanas varumärke. Även om det inneburit att Dignitana försenats ett år i förhållande till de ursprungliga planerna anser vi att det produktvårdsarbete som genomförts under 2012 kommer ha mycket stor betydelse för Dignitanas framtida affärsmöjligheter.

Dignitana kommer att genomföra ytterligare utveckling och produktvård av produkten under 2013. Utvecklingskostnader om MSEK 1,5 kommer att täckas av SYSMEX.

Dignitanas plan var att kunna skeppa den under fjärde kvartalet ackumulerade produktionen under 2012, men sedan produktionsaudit förskjutits och med hänsyn till kommande storhelger är detta inte längre realistiskt. De fördröjda leveranserna kommer därmed att påverka resultatet för 2012.

Fjärde kvartalet 2012 har varit mycket krävande för Dignitana, men med de begränsade resurser som stått till vårt förfogande har vi klarat de utmaningar som vi stått inför och ser nu fram emot att få skörda frukterna av detta under 2013.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.