Kallelse till årsstämma i Dignitana AB(publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2013 kl.10.00 i bolaget lokaler, Ruben Rausing gata 9, i Lund.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2013, dels senast kl 12.00 fredagen den 17 maj 2013 anmäla sig skriftligen till Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund, via mail till madelaine.roos@dignitana.se , per telefon 046-163091 eller per fax 046-163099. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person – eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 15 maj 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Dignitana AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse – och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och revisor.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punk 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Fastsällande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande ca 27 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke Henriksson, Bengt Furberg, Johan Stormby, Semmy Rülf och Marcus Jönsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1 år.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Årsstämman skall enligt bolagsordningen hållas där styrelsen har sitt säte, det vill säga i Lunds kommun. För att ha möjlighet att välja plats för årsstämman föreslår styrelsen årsstämman följande tillägg i bolagsordningens § 10: Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Lund i april 2013

Dignitana AB (publ)

STYRELSENDignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.