Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 23 maj 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

 

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Klas Arildsson, William Cronin, Richard DiIorio och Lina Karlsson, samt om nyval av Fredrik Lindgren och Hope S. Rugo till styrelseledamöter. Klas Arildsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedningen som antogs på årsstämman 2023 fortsatt ska gälla även inför årsstämman 2025.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier.

 

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, genomföra företagsförvärv, finansiering av företagsförvärv och/eller bredda ägarkretsen.

 


För mer information, kontakta:

Melissa Bourestom, kommunikationschef, Dignitana AB
Tel: + 1 469 518 5031
E-post: melissa.bourestom@dignitana.com


Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se.