Dignitana AB - Teckning av TO2

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB genomför under september 2013 ett teckningsoptionsprogram till en kurs om 18 kr/aktie. Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att, till och med den 30 september 2013, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget. Kursen har som tidigare meddelats sänkts till 18 kronor. Dignitana har valt att anlita Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut. För direktregistrerade optioner (som även får denna information brevledes) sker teckning genom att skicka in bifogad anmälningssedel till Aktieinvest FK AB. För förvaltarregistrerade optioner sker teckning via respektive förvaltare.

Vid fullt utnyttjande kommer teckningsoptionsprogrammet tillföra bolaget 11,8 mkr. Emissionslikviden skall användas för att säkerställa internationell tillväxt, erhålla marknadsgodkännande i USA samt att bolaget utreder en avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB enligt lex ASEA. Avknoppningen kommer att innebära att en tecknad aktie i Dignitana AB under teckningsoptionsperioden även kommer att motsvara en aktie i BrainCool AB. 

För mer information om bolagets produkter och medieintresse för respektive bolag bifogas länkar till nationell press i Storbritannien och USA.

Jag välkomnar er som aktieägare i Dignitana AB och i förlängningen även i BrainCool AB.

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se

Dignitana AB

ASSOCIATED PRESS: http://bigstory.ap.org/article/cold-caps-tested-prevent-hair-loss-during-chemo

USA Today: http://www.usatoday.com/videos/news/2013/07/22/2573971/ 

NBC News: http://www.nbcnews.com/health/cold-caps-tested-prevent-hair-loss-during-chemo-6C10704516

CBS News: http://www.cbsnews.com/8301-204_162-57594881/testing-underway-for-cooling-caps-that-prevent-hair-loss-during-chemotherapy/

FOX News: http://www.foxnews.com/health/2013/07/22/cold-caps-tested-to-prevent-hair-loss-during-chemo/

BrainCool AB

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-22368408

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-22386455 (Video)

http://local.stv.tv/edinburgh/223756-university-trial-for-brain-cooling-cap-which-may-reduce-stroke-damage/Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.