Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 november 2017,
  • dels senast tisdagen den 28 november 2017 anmäla sig skriftligen per brev till Dignitana AB (publ), Traktorgränden 3, 226 60 Lund, via mail till madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan tisdagen den 28 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.

Förslag till dagordning:

0.     Öppnande av stämman.

1.     Val av ordförande vid stämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordning.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7.     Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

8.     Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen beslutande om en företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 1 november 2017 på i huvudsak följande villkor:

1.     Genom företrädesrättsemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 20 274 112 kronor och antalet aktier ökas högst med 20 274 112  aktier.

2.     Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie.

3.     Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:

        a. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

        b. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

        c. i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga   tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

4.     För varje tecknad aktie ska erläggas två kronor och tio ören (2,10 kr).

5.     Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 7 december 2017.

6.     Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden från och med 11 december 2017 till och med 27 december 2017.

7.     Betalning för aktier ska ske senast den 29 12 december januari 20178, i enlighet med utsänd avräkningsnota.

8.     Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

9.     De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10.  Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 7 kräver, och är villkorat av, beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) 

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen gällande § 4 Aktiekapital samt § 5 Antal aktier.

Nuvarande lydelse § 4 Aktiekapital är: Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Styrelsen föreslår att den ändras till: Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse av § 5 Antal aktier är: Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken. Styrelsen föreslår att den ändras till: Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 20 november 2017. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor med adress Traktorgränden 3, 226 60 Lund, samt på dess hemsida, www.dignitana.se, alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Samtliga övriga handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

__________________

Lund i november 2017

Dignitana AB (publ)

STYRELSEN


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl 7.30 CET.