Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag den 4 mars 2014 hölls extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ). Nedan presenteras det beslut som fattades

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ).

Stämman beslutade att samtliga 11 678 862 aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ), (”BrainCool”), delas ut till Dignitanas aktieägare, varvid en (1) aktie i Dignitana medför rätt till en (1) aktie i BrainCool. Utdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 14 februari 2014, till cirka 6 819 TSEK, vilket motsvarar cirka 0,58 kronor per utestående aktie i Dignitana.

Sista dag för handel i Dignitanas aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool är den 11 mars 2014. Aktierna i Dignitana handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool från och med den 12 mars 2014. Avstämningsdag för rätt till aktieutdelning är den 14 mars 2014.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.