Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Expansiv tillväxt – Efterfrågan driver expansion i USA och globalt

Väsentliga finansiella händelser

 • Q4: Intäkterna för koncernen uppgick till 10 062 KSEK, eller 1 066 USD, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2018.
 • Helår: Intäkterna för koncernen för 2019 uppgick till 42 546 KSEK, eller 4 501 USD, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2018.

Väsentliga händelser under 2019

 • Partnerskap med oneservice, en global leverantör, för service och underhåll i Europa.
 • CE-märkning och godkännande för försäljning av DigniCap Delta i Europa, följt av den första installationen i Rom.
 • Godkänt från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för DigniCap Delta® för användning av vårdgivare i USA, följt av den första installationen på UCSF i USA och det första avtalet för flera kliniker med den stora sjukvårdsföretaget Atrium Health.
 • 42 MSEK i en riktad nyemission av units för att möjliggöra och kraftigt öka bolagets expansion, med fokus på den nya skalpkylningsenheten.
 • TGA-godkännande för DigniCap Delta för försäljning i Australien.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Tecknade avtal med ny distributör, AMI Medical Technologies i Israel.
 • Första försäljningen av DigniCap Delta-enheterna i Australien genom vår distributör Aurora BioScience.
 • Huvudavtal med en stor amerikansk vårdgivare med upp till 11 platser i Midwest-regionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om överföringen av optioner till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag.
 • Sponsring lanserades för USA-event tillsammans Susan G. Komen, den största icke vinstdrivande opinionsbildaren för bröstcancer i världen.
 • Installerade de första DigniCap Delta-enheterna i Italien, Spanien och Israel.
 • Tecknade distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien.

Nyckeltal

 DIGNITANA-KONCERNEN  Q4 2019  Q4 2018 Helår 2019  Helår 2018
 Omsättning, KSEK  9 572  8 703  40,699  33,742
 Totala Intäkter, KSEK  10 062  8 772  42,546  34,075
 Resultat efter finansiella poster, KSEK  -15 060  -5 176  -37 950  -25 846
 Kassa och bank, KSEK  19 433  22 161  19 433  22 161
 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK1  -0,27  -0,13  -0,76  -0,66
 DIGNITANA AB  Q4 2019  Q4 2018 Helår 2019 Helår 2018
 Omsättning, KSEK  6 374  6 312  27 115  24 849
 Totala Intäkter, KSEK  6 864  6 381  29 962  25 392
 Resultat efter finansiella poster, KSEK  -9 309  -5 863  -23 562  -25 796
 Kassa och bank, KSEK  17 117  19 519  17 117  19 519

1) Erbjudandet och den riktade nyemissionen avslutades under första kvartalet 2019.

 

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 1530 CET.

 


För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser,  Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se   www.penser.se