Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2013

Tisdagen den 21 maj 2013 hölls årsstämma i Dignitana AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

-          Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

-          Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

-          Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke Henriksson, Bengt Furberg, Johan Stormby och Semmy Rülf omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1 år.

-          Stämman beslutade om följande tillägg i bolagsordningens §10: Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

-          I samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutade styrelsen att flytta fram publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2013 från den 29 maj till den 22 maj.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.