Dignitana - delårsrapport Q2 - 2014

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal Q2-2014 Q2-2013 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 Helår    2013
Nettoomsättning, tkr 6 955 1 215 7 919 5 106 10 097
Totala Intäkter, tkr 7 098 1 675 8 206 5 776 11 166
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 469 -4 456 -7 369 -8 287 -16 452
Kassa och bank, tkr 865 4 206 865 4 206 10 893
Resultat per aktie, kr -0,21 -0,42 -0,63 -0,79 -1,51

Väsentliga händelser under perioden

 • Leveranserna till våra viktigaste partners, Konica Minolta och Sysmex, har fortsatt enligt plan. I juni fakturerades årets första batch om 15 system till Sysmex. Efter CFDA godkännandet i Kina levererades de första systemen till Konica Minolta. Systemen håller på att installeras vid ledande sjukhus i Kina för utvärdering.

 • Tillsammans med våra underleverantörer har vi startat ett projekt för att minska kostnaderna samt korta leveranstiderna. Ett jämnare beställningsflöde kommer att innebära att våra leverantörer bättre kan planera och därmed optimera sin produktion.

 • Samtliga patienter, som erhåller skalpkylningsbehandling, samt kontrollpatienter, har inkluderats i den pågående USA studien. Som förväntat får de inkluderade patienterna behålla det mesta av sitt hår medan kontrollpatienterna, utan skalpkylning, tappar sitt hår. Vår förhoppning är att samtliga patienter skall nå enmånadsuppföljning under oktober. Då kommer den slutgiltiga utvärderingen av hårstatus att genomföras.

 • Företaget har inlett arbetet med att undersöka möjligheterna till kostnadsersättning för DigniCap®-metoden från det amerikanska ersättningssystemet. Analysen kommer att ge besked om metoden täcks av det befintliga ersättningssystemet eller om en unik ersättningsmodell behöver sökas.

 • Dignitana har slutit avtal med den största privata hälsovårdsgruppen i Brasilien, Oncoclinicas do Brasil (Oncoclinicas), att implementera DigniCap®-systemet inom hela gruppen. Efter regulatoriskt godkännande kommer de första leveranserna att ske.

 • Jan Richardsson tillträdde som VD för Dignitana AB 1 maj. Jan har en gedigen bakgrund inom internationell försäljning bl a som Europachef för Nederman AB samt som försäljningsansvarig för Norra Europa, inom diagnostikföretaget HemoCue AB.

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Leverans nummer två till den Europeiska distributören Sysmex har påbörjats. Det uppgjorda leveransschemat följs.

 • Bolaget har erhållit ett flertal order på den brittiska marknaden från sjukhus som bedöms vara goda referenser.

 • Med hjälp av en garanti från Exportkreditnämnden (EKN) har Dignitana erhållit en utökad kredit på 2 MSEK hos Handelsbanken.

 • Bolaget har flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler.

Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ)

I och med godkännandet i Kina (CFDA) samt Sysmex godkännande av de uppgraderingar som gjorts på systemen har vi tagit ytterligare ett stort steg för att uppnå stabila leveranser. Sysmex som har ett väl utvecklat servicekoncept och en stor marknadsorganisation får ett allt större genomslag på den viktiga europeiska marknaden. Bolaget kräver inte lika mycket stöd, vilket innebär att vi kommer att kunna ge Konica Minolta en bättre stöttning i deras satsning på den viktiga kinesiska marknaden.

När leveranserna stabiliseras får vi även genomslag i diskussionerna med våra leverantörer. Vi arbetar för att sänka produktionskostnader och leveranstider.

Arbetet med att få ett FDA-godkännande fortsätter och det är glädjande att konstatera att samtliga patienter i studien nu är inkluderade. Den sista modulen med de kliniska resultaten planerar vi att skicka in under november. FDA kommer därefter besluta när de kan behandla vår ansökan.

För att bättre förstå det amerikanska ersättningssystemet inom hälso- och sjukvård samarbetar vi nu med konsulter för att utröna vilka möjligheter vi har innanför gällande system.

Finansiella kommentarer

 • Dignitana redovisar inte längre någon koncernredovisning då bolaget delat ut dotterbolaget BrainCool AB till sina aktieägare.

 • Under perioden har en del engångskostnader påverkat resultatet. Kostnader för bland annat VD-byte och utdelning av dotterbolagsaktier i BrainCool AB har påverkat resultatet med 1 MSEK.

 • Efter utdelningen av aktierna i BrainCool erhöll Dignitana en återbetalning av ett lån om 4 MSEK.

 • Kundfordringarna uppgick till 9,9 MSEK vid periodens utgång. Merparten har betalats in efter periodens utgång.

 • De kostnader som uppstår i samband med FDA-projektet och den kliniska studien aktiveras som immateriella tillgångar. Det totala beloppet uppgår till 6,5 MSEK och följer den budget som satts för projektet. De DigniCap®-system med accessoarer som används i studien aktiveras som materiella anläggningstillgångar och skrivs av under fem år. Värdet för dessa uppgår till 1,1 MSEK.

Den fullständiga rapporten finns som bilaga, samt på www.dignitana.se


För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.