Dignitanas teckningsoptioner av serie 2013 tas upp till handel

Dignitana AB (publ) har nyligen framgångsrikt slutfört en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och upptagande till handel av teckningsoptionerna har idag godkänts av NASDAQ OMX First North

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Första dag för handel med teckningsoptioner på First North är den 15 november 2012. Handel med teckningsoptioner kommer att pågå fram till och med den 25 september 2013. Kortnamn för teckningsoptionerna kommer att vara DIGN TO 2.

Antalet nyemitterade teckningsoptioner uppgår till 658 565. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 23,00 kronor under perioden 1-30 september 2013. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer Dignitana att tillföras cirka 15,1 MSEK. Det totala antalet utestående aktier kommer att öka till 11 196 473 om samtliga teckningsoptioner utnyttjas.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.