Dignitana Delårsrapport Q2 2012

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Resultat och ställning

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal koncernen Q22012 Q22011 Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Helår 2011
Nettoomsättning, tkr 1 832 470 8 074 1 597 5 528
Intäkter, tkr 1 832 9 581 8 074 10 708 14 645
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 974 6 140 -4 514 2 923 -3 664
Kassa och bank, tkr 1 048 10 140 1 048 10 140 945
Resultat per aktie, kr -0,38 0,78 -0,57 0,37 -0,46

Väsentliga händelser under perioden

 • Dignitana offentliggjorde ett exklusivt distributionsavtal med det globala medicinteknikbolaget SYSMEX, börsnoterat i Japan. Avtalet är med det Europeiska dotterbolaget Sysmex Europe som Dignitana under ett Letter-of-intent samarbetat sedan 2010.

Det exklusiva distributionsavtalet avser huvudmarknader i Europa och parterna driver även ett nära samarbete i produktförbättringar och produktionsteknik med Dignitanas nya produktionspartner Partnertech.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har tagit ett rörelsekapitallån om 5,0 MSEK för att säkerställa ökade volymer med ny produktionspartner.

 • Bolaget har slutit ett samarbetsavtal med Partnertech avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter till Dignitana, efter ett nära samarbete mellan parterna och en av Dignitanas samarbetspartners vad gäller genomförandet av förbättringar och förberedelser inför produktionsstart av DigniCapTM systemet. Den första leveransen kommer ske redan under det tredje kvartalet.   I
 • Dignitana har nått en överenskommelse med bolagets tidigare produktionspartner för Digni C3 systemet att överföra en stor del den kvarstående utestående produktionen till bolagets nya produktions partner. Detta i syfte att säkerställa kvalitet, skapa möjlighet att implementera produktionsförbättringar men även på grund av svårigheterna att få ut produkter enligt plan och kvalitetsmål från en nedlagd produktionsenhet med medföljande problem.

Kommande finansiella rapporter

 • Delårsrapport januari – september 2012                                                          2012-11-28
 • Bokslutskommuniké för 2012                                                                          2013-02-27

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Inom onkologi etableras DigniCap™ som marknadsledare och de facto standard i världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi. Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter relaterade till DigniCap™.

Dignitana AB:s målsättning är att vara marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap™ systemet för att finna nya produkter och användningsområden.

Inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatal vård utvecklas teknologier som kommer att marknadsintroduceras av dotterbolaget BrainCool AB.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)

Bolaget har med justering för engångsintäkt i juni 2011 om 9 111 tkr ökat omsättningen med 405 % jämfört med första halvåret 2011 vilket indikerar den positiva utvecklingen i bolaget med ett ökat intresse från marknaden och en pågående expansion. Fortsatta störningar i produktionen har dock förhindrat leveranser i den utsträckning som vi tidigare hade räknat med. Problemet som vi trodde var löst har nu fått en slutgiltig lösning tack vare en ny leverantör.

Under det första kvartalet offentliggjordes ett samarbete inom distribution- och teknikprocesser med ytterligare en global aktör inom onkologi, Sysmex Europe, vilket kommer ha stor betydelse för utvecklingen av bolaget.

I samarbetet inom försäljning och distribution har vi redan nått en överenskommelse, ytterligare några marknader har tillkommit och vi driver även ett nära samarbete inom produkt och produktionsförbättringar med vår nya produktionspartner.

Bolaget har en målsättning att redan i år nå en försäljning om 40 MSEK, målet försvåras av de problem vi haft med att få ut produkter från vår tidigare produktionspartner Emellertid gynnar det den långsiktiga produktionsprocessen att flytta över kvarvarnade produktion till vår nye partner Partnertech redan nu under augusti, då den nya produktionslinan behöver initieras innan de första produkterna kommer ut från ny produktionspartner. De första serietillverkade produkterna med ny produktions partner beräknas till september.

Som tidigare rapporterats genomförs en jämförande oberoende studie av DigniCap mot två konkurrerande system för skalpkylning vid Royal Marsden Cancer Centre i London

På marknaden Storbritannien genomförs för närvarande en stor satsning parallellt med denna studie. Royal Marsden kommer den 25:e september att hålla en utbildningsdag inom skalpkylning i samarbete med Dignitana. Utbildningsdagen ”Advances in Scalp Cooling and Future Developments” erbjuder ett välspäckat schema med föreläsare från England, Holland, Japan, Tyskland och USA. Dessutom kommer en patient att medverka och berätta varför håret är viktigt för henne. Vi har placerat ut 20 talets system med evalueringsavtal för att öka tempot i marknadspenetrationen och arbetar intensivt för att skapa en bra finansierings modell för vårt erbjudande för både patienter och sjukhus. De 20 systemen kommer säljas under året men är inte ännu bokförda som försäljning och Storbritannien är en mycket viktig del i bolagets marknadsstrategi och kommer vara en mycket stark marknad för Dignitana.

Förändringarna av produktion har varit ansträngande för bolaget men har även erbjudit ett tillfälle att förbättra produkten och ytterligare förbättra kvaliteten. I förlängningen förväntar vi oss även förbättrade marginaler och en effektivare produktion samt tar tillfället i akt att under 2012 etablera en starkare organisation då vi förväntar oss en hög tillväxttakt även under kommande år.

Den första serietillverkade produktion från vår nya produktions partner är färdiga för leverans i september, den sista etappen med vår tidigare produktions partner fungerade inte, med ytterligare förseningar och kvalitetsproblem, bla då deras 1SO 13 485 certifikat inte vidmakthölls.

Beslutet att avbryta samarbetet i förtid och föra över produktion till vår nye partner, försenar förvisso leveranser men säkerställer kvalitet. Tekniköverföringen har tack vare samarbete med Sysmex skett på väldigt kort tid med medicintekniska mått mätt.

Finansiella kommentarer

 • Dignitana redovisar koncernredovisning från och med denna rapport med medföljande ändringar av jämförelsesiffror. Det helägda dotterbolaget BrainCool AB har en licens för att vidareutveckla bolagets patent och teknologi inom nedkylning av hjärnan. De aktiverade utvecklingskostnaderna om kSEK 1 246 är hänförliga till bolagets utveckling av en produkt primärt för indikationen stroke. I koncernen elimineras internvinsten från föregående år om 4 MSEK som avser engångslicensintäkten.
 • Bolaget har stark försäljningstillväxt 405 %, dock påverkas marginaler av den fallande Euro kursen.
 • Bolagets personalkostnader ökar vilket kompenseras av mindre konsultkostnader, då rekryterade resurser medför ny kompetens till bolaget.
 • I bolagets lager finns för stunden 20 system på utvärdering i Storbritannien som beräknas säljas under året, samt ett antal produkter som kommer slut- och kvalitetstestas i samråd med ny produktionspartner.
 • Bolaget har efter periodens utgång upptagit ett rörelsekapitallån om MSEK 5 för att säkerställa rörelsekapital för det nya produktionsavtalet med ny partner då de innehåller en väsentlig produktionsökning i samråd med bolagets två stora kommersiella partners och starkt intresse på andra marknader.

Personal

Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 juni 2012 till 10 (5) personer.

Framtidsutsikter

Den framtida marknaden för DigniCap™-systemet bedöms vara positiv vilket har bekräftats av tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden och årets mål om en försäljning om 40 MSEK och därmed en tillväxt om 100 % fortfarande bedöms kunna uppnås.

De produktionsproblem som bolaget har genomgått har varit ansträngande och dragit ned tempot i bolaget, dock har vi parallellt arbetat med att etablera en ny partner i nära samarbete med två globala aktörer och dessa samarbeten gynnar även vår nya teknikutveckling inom dotterbolaget BrainCool AB vilket innebär stora framtida synergier inom produktutveckling och kvalitet.

Dignitanas teknologi är intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden än inom kärnverksamheten. Nya intressanta studier avseende till positiva effekter av medicinsk kylning relaterade till sömnproblem har publicerats under året.

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske för att nå ut på alla definierade huvudmarknader så som USA samt etablera nya affärsområden.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på OMX First North den 1 december 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 7 903 431 stycken per den 30 juni 2012. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Bolaget använder sig av Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

Insynspersoners aktieinnehav                                                                 

                   Antal Aktier

Johan Stormby via Eurosund AB                                                           2 549 041

Martin Waleij                                                                                         180 084

Hans Henriksson                                                                                        24 200

Bengt Furberg                                                                                             7 240

Semmy Rülf                                                                                                25 000

Madelaine Roos                                                                                           4 000

Christian Strand                                                                                            5 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport                

Lund, den 21 augusti 2012

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Hans Åke Henriksson                                                      Styrelseordförande

Johan Stormby                                                                Styrelseledamot

Mats Forsman                                                                 Styrelseledamot

Bengt Furberg                                                                 Styrelseledamot

Semmy Rülf                                                                     Styrelseledamot

Marcus Jönsson                                                               Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Resultaträkning                       Q22012 Q22011 Q1-Q2    2012   Q1-Q2 2011 Helår      2011
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 1 832 243 470 467 8 074 329 1 596 824 5 527 534
Övriga intäkter          - 9 110 800          - 9 110 800 9 117 371
1 832 243 9 581 267 8 074 329 10 707 624 14 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 1 341 353 252 011 5 164 758 971 588 4 134 886
Övriga externa kostnader 1 515 742 2 046 182 3 528 343 4 391 119 8 466 471
Personalkostnader 1 884 236 1 138 767 3 628 646 2 281 730 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 56 664 105 638 113 328 184 429 312 457
Summa rörelsens kostnader 4 797 995 3 542 598 12 435 075 7 828 866 18 224 419
Rörelseresultat -2 965 752 6 038 669 -4 360 746 2 878 758 -3 579 514
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 63 895 151 859 30 267 154 911 206 142
Räntekostnader och liknande resultatposter -73 119 -50 770 -183 815 -110 590 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -9 224 101 089 -153 548 44 321 -84 848
Resultat efter finansiella poster -2 974 976 6 139 758 -4 514 294 2 923 077 -3 664 362
Periodens resultat -2 974 976 6 139 758 -4 514 294 2 923 077 -3 664 362
Antal aktier vid periodens slut 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Resultat per aktie -0,38 0,78 -0,57 0,37 -0,46
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 245 830 273 913 878 331
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 724 479 755 835 837 807
Summa anläggningstillgångar 1 970 309 1 029 748 1 716 138
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 4 956 588 7 172 980 5 278 386
Förskott till leverantörer 2 690 000 1 650 000 3 650 000
7 646 588 8 822 980 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 650 741 644 179 2 852 815
Aktuella skattefordringar 180 149 225 368 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 753 785 751 388 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 315 434 378 560 370 261
3 900 109 4 999 495 3 660 116
Kassa och bank 1 047 721 10 140 077 944 952
Summa omsättningstillgångar 12 594 418 20 962 552 13 533 454
Summa tillgångar 14 564 727 21 992 300 15 249 592
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Balansräkning 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -49 790 241 -46 125 878 -46 125 878
Årets resultat -4 514 294 2 923 077 -3 664 362
-3 097 299 8 004 435 1 416 996
Summa eget kapital 4 806 132 15 907 866 9 320 427
Långfristiga skulder
Övriga skulder 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Summa långfristiga skulder 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 469 919 1 846 743 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 1 334 589 371 275 1 340 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 954 087 866 416 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 7 758 595 3 084 434 3 929 165
Summa eget kapital och skulder 14 564 727 21 992 300 15 249 592
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Förändring av Eget kapital Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Helår     2011
Ingående balans 9 320 427 12 984 789 12 984 789
Nyemission - - -
Periodens resultat -4 514 294 2 923 077 -3 664 362
Utgående balans 4 806 132 15 907 866 9 320 427
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Koncernen
Kassaflödesanalys Q22012 Q22011 Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Helår     2011
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 965 752 6 038 669 -4 360 746 2 878 758 -3 579 514
Avskrivningar 56 664 105 638 113 328 184 429 312 457
Emissionskostnad - - - - -
Erhållen ränta 63 895 151 859 30 267 154 911 206 142
Erlagd ränta -73 119 -50 770 -183 815 -110 590 -290 990
Betald inkomstskatt          -          -          -          -          -
-2 918 312 6 245 396 -4 400 966 3 107 508 -3 351 905
Förändring varulager 910 828 -1 160 626 1 281 798 -3 532 311 -3 637 716
Förändring övriga kortfristiga fordringar 3 476 782 1 607 812 -239 994 396 331 -1 264 290
Förändring övriga kortfristiga skulder -312 995 -31 469 3 829 430 -1 973 093 -628 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 156 303 6 661 113 470 268 -2 001 565 -8 882 271
Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar -108 582 -410 203 -367 499 -692 912 -1 507 331
Kassaflöde från investeringsverksamheten -108 582 -410 203 -367 499 -692 912 -1 507 331
Finansieringsverksamheten - -
Nyemission av aktiekapital - - - - -
Nyemission överkursfond - - - - -
Förändring långfristiga skulder          -          -          -          - -1 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 -1 500 000
Periodens kassaflöde 1 047 721 6 250 910 102 769 -2 694 477 -11 889 602
Likvida medel vid periodens början 0 3 889 167 944 952 12 834 554 12 834 554
Likvida medel vid periodens slut 1 047 721 10 140 077 1 047 721 10 140 077 944 952
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Resultaträkning                       Q22012 Q22011 Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Helår   2011
Röreslens intäkter
Nettoomsättning 1 832 243 470 467 8 074 329 1 596 824 5 527 534
Övriga intäkter          - 13 110 800          - 13 110 800 13 117 371
1 832 243 13 581 267 8 074 329 14 707 624 18 644 905
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 1 341 353 252 011 5 164 758 971 588 4 134 886
Övriga externa kostnader 1 515 702 2 046 182 3 527 053 4 382 042 8 457 393
Personalkostnader 1 884 236 1 138 767 3 628 646 2 281 730 5 310 605
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 56 664 105 638 113 328 184 429 312 457
Summa rörelsens kostnader 4 797 955 3 542 598 12 433 785 7 819 791 18 215 341
Rörelseresultat -2 965 712 10 038 669 -4 359 456 6 887 833 429 564
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultposter 63 895 151 859 30 267 154 911 206 087
Räntekostnader och liknande resultatposter -73 088 -50 770 -183 784 -110 590 -290 990
Summa resultat från finansiella poster -9 193 101 089 -153 517 44 320 -84 903
Resultat efter finansiella poster -2 974 905 10 139 758 -4 512 973 6 932 154 344 661
Periodens resultat -2 974 905 10 139 758 -4 512 973 6 932 154 344 661
Antal aktier vid periodens slut 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Medelantal aktier under perioden 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Resultat per aktie -0,38 1,28 -0,57 0,88 0,04
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - - -
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 724 479 755 835 837 807
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 050 000 4 050 000 4 050 000
Summa anläggningstillgångar 4 774 479 4 805 835 4 887 807
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 4 956 588 7 172 980 5 278 386
Förskott till leverantörer 2 690 000 1 650 000 3 650 000
7 646 588 8 822 980 8 928 386
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 650 741 4 644 179 2 852 815
Fordringar hos koncernföretag 1 434 188 - 921 847
Aktuella skattefordringar 180 149 225 368 116 567
Övriga kortfristiga fordringar 534 103 681 285 320 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 315 434 778 560 370 261
5 114 615 6 329 392 4 581 963
Kassa och bank 1 025 509 10 006 457 847 659
Summa omsättningstillgångar 13 786 712 25 158 829 14 358 008
Summa tillgångar 18 561 191 29 964 664 19 245 815
Dignitana AB, publ
Org nr: 556730-5346
Moderbolaget
Balansräkning 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (7 903 431 st aktier a' kvotvärde 1kr) 7 903 431 7 903 431 7 903 431
Fritt eget kapital:
Överkursfond 54 635 850 54 635 850 54 635 850
Emissionskostnader -3 428 614 -3 428 614 -3 428 614
Balanserad vinst eller förlust -45 781 218 -46 125 878 -46 125 878
Årets resultat -4 512 973 6 932 154 344 661
913 045 12 013 512 5 426 019
Summa eget kapital 8 816 476 19 916 943 13 329 450
Långfristiga skulder
Övriga skulder 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Summa långfristiga skulder 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag - 4 000 000
Leverantörsskulder 2 469 919 1 810 030 1 300 902
Övriga kortfristiga skulder 1 320 709 371 275 1 327 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 954 087 866 416 1 287 754
Summa kortfristiga skulder 7 744 715 7 047 722 3 916 365
Summa eget kapital och skulder 18 561 191 29 964 664 19 245 815

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.