DIGNITANA FLYTTAR VERKSAMHETEN TILL USA

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund 14 november, 2017 - Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag om effektiviseringsåtgärder för den svenska verksamheten.

I dag är Dignitana AB:s verksamhet i Lund koncentrerad till produktutveckling, produktion, kvalitet och ekonomi, medan dotterbolaget Dignitana Inc. i USA hanterar marknadsföring, försäljning och kundsupport.

Dignitana AB har nu för avsikt att flytta verksamheten i Lund, där bolaget har sitt huvudkontor, till bolagets dotterbolag i USA. Åtgärden innebär att samtliga anställda, förutom VD, på Dignitana AB blir övertaliga. Avsikten är att genomföra verksamhetsöverflyttningen så snart förhandlingar med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna ägt rum.

Dignitana kommer även fortsättningsvis vara ett publikt listat bolag på Nasdaq First North i Stockholm, med nyckelfunktioner som möjliggör detta.

Det är Dignitana AB:s målsättning att åtgärden ska förbättra bolagets möjligheter att effektivisera verksamheten. Genom att samla alla resurser på Dignitanas huvudmarknad USA skapas synergieffekter på både kort och lång sikt. Åtgärderna medför engångskostnader för överfasningen på cirka 3 miljoner kr. När de är tagna beräknar Dignitana att kunna genomföra kostnadsbesparingar om cirka 15 miljoner SEK på årlig basis, med start i andra kvartalet 2018 för att slå igenom fullt ut under mitten av 2018.

William Cronin, CEO för Dignitana Inc., kommenterar:

”Dignitanas försäljning på den amerikanska marknaden har ökat kraftfull sex kvartal i rad vilket visar att vi har en mycket attraktiv produkt i DigniCap®. Konsolideringen av all affärsverksamhet i USA kommer att göra det möjligt för Dignitana att påskynda våra tillväxt- och produktutvecklingsinsatser för att vi ska kunna tillgodose den ökande efterfrågan på skalpkylning.”


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 08:45 CET.