Dignitana AB – Dotterbolagsinformation BrainCool AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB

Dignitana AB:s helägda dotterbolag BrainCool AB har avhållit extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2013, varvid stämman fattade följande beslut:

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen inför omvandling till publikt bolag, bland annat:

Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 517 500 kronor och högst 2 070 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 11 500 000 och högst 46 000 000.

Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande 100 procent av aktierna och rösterna har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, dels att till ordinarie styrelseledamöter nyvälja Bengt Furberg, Hans Henriksson, Semmy Rülf och Johan Stormby, samt dels att styrelsearvode ej skall utgå.

Beslut om sammanläggning av aktier och fondemission

Stämman beslutade om:

Sammanläggning av aktier genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 50 000 kronor, som efter uppdelningen av den utestående aktien i förhållande 11 678 862:1 skall fördelas på 11 678 862 aktier.

Genomföra en fondemission, att öka bolagets aktiekapital med 475 548,79 kronor, från 50 000 kronor till 525 548,79 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 475 548,79 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,004 kronor till 0,045 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslut om att bolaget görs publikt

Stämman beslutade om att bolaget görs publikt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 14 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för fortsatt utveckling av bolagets produkter.

Dignitana AB:s VD Martin Waleij kommenterar

Dignitana AB:s helägda dotterbolag har hållit en extra bolagstämma för att möjliggöra och förbereda för en notering efter att beslut om lex ASEA utdelning erhållits från Skatteverket. Vi har ännu inte erhållit ett beslut, dock förväntas det inom kort och vi har fört en bra dialog med rådgivare och myndigheter och genomfört ett antal justeringar för att säkerställa beslutet. Bl.a. har Dignitana AB gett ett ovillkorat aktieägartillskott om 2,7 MSEK för eliminera mellanhavanden mellan bolagen.

Bolaget kommer nu att registrera beslut hos Bolagsverket och ansöka om registrering av dotterbolagets aktier (som kommer uppgå till samma antal som i moderbolaget Dignitana AB) hos Euroclear Sweden. När ovan nämnda punkter är genomförda och vi erhåller ett positivt beslut från Skattemyndigheten kommer moderbolaget kalla till en extra bolagstämma för utdelning av bolagets aktier till moderbolagets aktieägare och kommunicera en tid och handlingsplan för notering av BrainCool AB.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.