Kommuniké från årsstämma 2017

Dignitana AB (publ) har idag, fredagen den 2 juni 2017, hållit årsstämma i bolagets lokaler i Lund. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

-         Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, också innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

-         Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016.

-         Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülf, Johan Stormby, Erik von Schenck, Magnus Nilsson och William Cronin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Semmy Rülf omväljs som styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

-         Stämman beslutade om ändring av §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier) i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär att i §4 ändras gränserna för aktiekapitalet till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 och i §5 ändras antalet aktier till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

-         Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till ett belopp om högst 50 MSEK (total emissionslikvid). Styrelsen kan besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller bestämmelse om bland annat apport eller kvittning. Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.

-         Stämman beslutade om ett optionsbaserat incitamentsprogram som innebär dels en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor till anställda i koncernen dels utgivande av högst 300 000 syntetiska optioner utan erläggande av ersättning till anställda i bolagets amerikanska dotterbolag. Emissionen medför att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 100 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. En syntetisk option ger under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 optionsinnehavarens rätt att från dotterbolaget få utbetalt ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden tio handelsdagar innan dagen den syntetiska optionen utnyttjas.


Johan Ericsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 (0)46 – 16 30 92

E-post: johan.ericsson@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort.