Utfall teckningsoption TO2 i Dignitana AB

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

I samband med företrädesemissionen 2012 utgavs också 658 270 teckningsoptioner, TO2. Teckningsperioden har varit 1-30 september 2013 och har därmed nyss avslutats. Utfallet blev att 240 737 nya aktier har tecknats och betalats. Det innebär att det kommit in 4 333 266 kronor till bolaget.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Utfallet av teckningsoptionerna blev ungefär som väntat då kursen på aktien endast tillfälligtvis befunnit sig över 18 SEK de senaste månaderna. Dock har Dignitana med hjälp av den riktade emission som nyligen genomfördes tillförts sammanlagt ca 17,8 MSEK. Pengarna ger handlingsutrymme och möjlighet att genomföra marknadsfrämjande aktiviteter. Pengarna medför också att en avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB kan genomföras så snart utredning om avknoppning är genomförd.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.