Dignitana genomför nyemission om 35 MSEK för fortsatt snabb tillväxt och satsning på brain cool verksamheten

Styrelsen i Dignitana AB (publ) (”Dignitana”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, genomföra en nyemission om cirka 35 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf
 • Nyemissionen genomförs för att finansiera Dignitanas fortsatta expansion
 • Kapitalet från nyemissionen skall användas till följande:
  • Avsluta FDA-processen och initiera lansering av DigniCap i USA
  • Produkt och klinisk utveckling inom hjärnkylning för strokepatienter
  • Fortsatt utbyggnad av bolagets organisation
  • Förstärka bolagets finansiella ställning genom tillskott av rörelsekapital och

återbetalning av lån

 • Aktieägarna i Dignitana erbjuds att för varje tretal (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie för 13,20 kr.
 • Maximalt omfattar nyemissionen 2 634 477 aktier, motsvarande ett emissionsbelopp på högst 34,8 MSEK.
 • Nyemissionen är till 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • För varje fyrtal (4) tecknade och betalda aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption kan användas för teckning av en (1) ny aktie i Dignitana till kursen 23,00 kr under perioden 1-30 september 2013.
 • Totalt kan maximalt 658 619 teckningsoptioner emitteras, som kan ge bolaget ett kapitaltillskott på högst 15,1 MSEK. Potentiell likvid från teckningsoptionerna planeras användas för att intensifiera USA-satsningen och på framtida produktutvecklingsområden.
 • Teckningsperioden löper under perioden från och med den 18 september 2012 till och med den 2 oktober 2012. Avstämningsdag för emissionen är den 13 september 2012.

Bakgrund och motiv

Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag listat på NASDAQ OMX First North. Bolaget fokuserar på en bred marknadslanse­ring av DigniCap-systemet, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter vid cytostatikabehandling och väsentligt bidrar till ökat välbefinnande och livskvalitet hos patienterna.

Målsättningen är att bolaget skall bli marknadsledande inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap-systemet för att utveckla nya produkter och finna nya användningsområden. I det helägda dotterbolaget BrainCool AB vidareutvecklas teknologin för medicinsk kylning av hjärnan vid t.ex. stroke. Inriktningen på kylning av hjärnan av strokepatienter är det första området utanför huvudaffären onkologi. Styrelsen bedömer att det nya affärsområdet för stroke har ännu större potential än onkologiområdet.

Bolaget planerar en offensiv satsning och expansion inom ett antal områden. I USA har en ansökningsprocess initierats med FDA avseende skalpkylning med målet att få DigniCap-systemet godkänt för försäljning på den amerikanska marknaden. Sys­temet har hittills utvärderats på 20 amerikanska kvinnor med bröstcancer och en större studie omfattande över 100 patienter vid flera amerikanska centra skall nu startas. Bolaget avser efter erhållet FDA-godkännande att genomföra en omfattande lansering i USA av DigniCap-systemet i egen regi. Affärsmodellen kommer att bli betalning per behandling, vilket är möjligt genom systemets smartcard-funktion DIGNICARD.

Dignitana har på kort tid tagit sig in på världsmarknaden och tecknat viktiga distributionsavtal med två betydande industriella aktörer inom onkologi och medicinteknik. Detta har åstadkommits med en mycket liten organisation och för att kunna stödja partners och kliniker i deras användande av produkten krävs en förstärkning av organisationen inom framförallt produktut­veckling och produktionsstyrning.

Bolaget har slutit två avtal med PartnerTech AB, dels för produktion av DigniCap-systemet, dels för utveckling av en ny semi­portabel kylenhet som primärt kommer lanseras för användning vid skalpkylning av strokepatienter. Denna kylenhet förväntas även kunna användas för hemsjukvård inom onkologi och inom neonatal vård.

I samband med Dignitanas expansion kommer även marknadsföringen att intensifieras. Resultaten från den fortsatta kli­niska utvecklingen kommer att presenteras och diskuteras vid olika former av vetenskapliga möten. Planerna för den fortsatta utvecklingen kommer att diskuteras och förankras med opinionsledare. Patientnära aktiviteter i form av bloggar och närvaro i sociala medier kommer att startas.

Nuvarande rörelsekapital är inte tillräckligt för det kapitalbehov som bolagets offensiva satsning medför. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare.

Nyemissionen

Styrelsen för Dignitana beslutade den 5 september 2012 att, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012, genomföra en nyemission om cirka 35 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen föreslås genomföras som en emission bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

För nyemissionen skall i korthet bland annat följande villkor gälla:

 • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 13 september 2012
 • För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt
 • Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie för 13,20 kr
 • Teckningstiden löper från och med den 18 september 2012 till och med den 2 oktober 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen
 • För varje fyrtal (4) tecknade och betalda aktier erhålls vederlagsfritt en teckningsoption
 • Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1-30 september 2013 teckna en (1) nyemitterad aktie i Dignitana för 23,00 kr
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 18 september 2012 till och med den 27 september 2012

Efter emissionens registrering kommer nyemitterade aktier och teckningsoptioner att bli föremål för handel på First North.[1]

Nyemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Teckningsförbindelser uppgår till totalt cirka 33 procent och har lämnats av större aktieägare, externa investerare samt medlemmar av styrelse och ledning.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

11 september 2012              Första dag för handel i Dignitana-aktien exklusive teckningsrätter

12 september 2012              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

13 september 2012              Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

18-27 september 2012        Handel med teckningsrätter

18 september-2 oktober      Teckningsperiod

2012                                   

8 oktober 2012                    Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Dignitana i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Martin Waleij, VD

tel: +46 -733 93 70 76

e-post: martin.waleij@dignitana.se


[1] Teckningsoptionernas upptagande till handel på First North förutsätter att sådant upptagande godtas av NASDAQ OMX och att anslutningsavtal träffas.


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.