Dignitana: Beslut vid årsstämman den 25 juni 2020

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB (publ) höll idag, den 25 juni 2020 årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde styrelseledamot Mikael Wahlgren till stämmoordförande och jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå utsågs till protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Ingrid Atteryd Heiman, William Cronin och Pontus Kristiansson omvaldes till styrelseledamöter och Klas Arildsson, Ljubo Mrnjavac, Christian Lindgren och Richard DiIorio nyvaldes till styrelseledamöter. Greg Dingizian, Thomas Kelly och Mikael Wahlgren hade avböjt omval. Klas Arildsson nyvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes PWC som hade meddelat avsikten att den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till 200 000 kronor till styrelseordförande samt 100 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är endast begränsat av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier och ske till marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att utge 300 000 teckningsoptioner till den nyvalda styrelseordföranden Klas Arildsson. Beslutet fattades i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor samt att minska bolagets aktiekapital med 49 553 239,5 kronor, från 55 059 155 kronor till 5 505 915,5 kronor, genom avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan indragning av aktier och i syfte att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet. Beslutet fattades i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om att inrätta en valberedning samt om en instruktion och arbetsordning för valberedningen.


För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser,  Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se   www.penser.se