Analysföretaget smallcap.se publicerar analys om Dignitana AB

Analysföretaget Smallcap.se har under sin tjänst uppdragsbevakning offentliggjort en analys av Dignitana AB.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Analysen behandlar även dotterbolagsverksamheten i BrainCool AB.

Aktien i Dignitana AB (publ) är upptagen till handel på OMX First North under namnet DIGN. Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 537 908 stycken per den 31 december 2012. Det finns även utgivet 658 565 teckningsoptioner (DIGN TO 2) . En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 23,00 kronor under perioden 1-30 september 2013.

För analysen i helhet hänvisar vi till www.smallcap.se samt www.dignitana.se

Analysen kommer även översättas till engelska för utländska intressenter.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.