Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.

Styrelsen för Dignitana AB beslutade den 16 november 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 24,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet avseende emissionen finns nu tillgängligt på Redeyes hemsida, www.redeye.se samt tillgängliggörs under måndagen på Dignitanas hemsida, www.dignitana.se

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 4,20 SEK per aktie.
  • Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2018.
  • Teckningsperioden löper från 4 december till den 18 december 2018.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 24,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under perioden 4 - 14 december 2018.
  • Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras omkring den 20 december 2018.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen kommer Dignitanas VD, William Cronin att presentera bolaget och dess verksamhet i Göteborg den 3 december och i Stockholm den 4 december. För mer information om dessa träffar samt anmälan, vänligen se https://www.redeye.se/events#/. Dessa träffar kommer även att livesändas via webben och göras tillgängligt på Dignitanas efter presentationen.

Rådgivare

Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut

Lund 2018-12-03

Dignitana Information Memorandum 2018 03 Dec

För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB, bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort den 3 december 2018.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.