RÄTTELSE AV KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I DIGNITANA AB (publ)

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Genom en kallelse som publicerades den 2 november 2017 kallades aktieägarna i Dignitana AB (publ) till extrastämma måndagen den 4 december 2017, kl 13.00, i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

 I förslaget till beslut omGodkännande av styrelsens beslut om företrädesemission”, punkten 7 i dagordningen, har i felaktiga datum angivits avseende teckningsperioden och sista dag för betalning för aktier (punkterna 6 och 7).

 Korrekta datum följer nedan.

 6.     Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 8 december 2017 till och med 22 december 2017.

7.     Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till av bolaget anvisat konto. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild blankett. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota.

I övrigt gäller kallelsen oförändrad. En uppdaterad kallelse bifogas som bilaga. Rättelse har idag också skett av kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com