Kommuniké från extra bolagsstämma 2013

Onsdagen den 28 augusti 2013 hölls extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

-          Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 3 203 527 aktier till ett belopp om högst 15,5 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Betalning för de nya aktierna eller konvertiblerna skall få ske i form av tillskjutande av apport eller genom kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor. Teckning av de nya aktierna eller konvertiblerna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker för att på ett snabbt och effektivt sätt tillföra bolaget kapital samt för att erbjuda strategiska investerare delägarskap i bolaget vilka, utöver kapital, kan tillföra bolaget branschkunskap och erfarenhet. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

-          Stämman beslutade att ändra teckningskursen för utestående teckningsoptioner till 18 kronor. I övrigt skall villkoren för teckningsoptionerna vara oförändrade.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.