Dignitana AB utreder avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB

Styrelsen i Dignitana AB har beslutat att förbereda för en avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB genom utdelning till aktieägarna.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Beslut om utdelning kommer att fattas vid en bolagsstämma i Dignitana AB när en utredning av samtliga konsekvenser är slutförd. Utdelningen föreslås genomföras enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Dignitanas aktieägare. Efter utdelningen planeras en separat listning av BrainCool AB.

Kommentar:

Genom en avknoppning av dotterbolaget kommer verksamheten i respektive bolag att renodlas och få ett tydligt fokus. De synergier som finns mellan bolagen inom produktutveckling och inköp kommer att bibehållas.

BrainCool AB kommer att ha en licens för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Den semiportabla produkt som tas fram av BrainCool AB för nämnda indikationer äger Dignitana AB rätt att använda inom onkologi, där hemsjukvård är ett växande område. Ett annat potentiellt framtida tillämpningsområde är behandling av sömnstörningar.

Dignitana AB har nyligen startat den finala kliniska studien i USA av skalpkylning för att förhindra håravfall vid cancerbehandling. Förhoppningen är att rekrytering till studien kan slutföras tidigt under 2014. Vid gynnsamt utfall av studien kommer DigniCap® att vara den enda FDA-godkända produkten för att minska risken för håravfall vid behandling med kemoterapi.

Dignitana AB förväntas gå in i en kraftig tillväxtfas under de närmaste åren och har inte resurser att ge BrainCool AB den prioritet som bolaget förtjänar. Efter att ha tagit del av gynnsamma resultat, från den i Skottland pågående studien av kombinerad nack- och skalpkylning för att uppnå en optimal reducering av hjärnans temperatur, känner styrelsen stor tillförsikt att den semiportabla produkten för kombinerad kylning har betydande potential och bör utvecklas i ett eget bolag.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.