Kallelse till årsstämma i Dignitana AB(publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 maj 2014 kl.14.00 i bolagets lokaler, Ruben Rausing gata 9, i Lund.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels senast kl 12.00 onsdagen den 14 maj 2014 anmäla sig skriftligen till Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund, via mail till madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person – eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 9 maj 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Dignitana AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse – och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punk 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande ca 25 % procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke Henriksson, Johan Stormby och Semmy Rülf omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Erik von Schenk och Magnus Nilsson föreslås tillträda styrelsen som ordinarie ledamöter. Bengt Furberg har avböjt omval efter förtjänstfullt förvärv under ett stort antal år. Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1 år.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 30 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ruben Rausings gata 9 i Lund från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2014

Dignitana AB (publ)

STYRELSENDignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.